Skip to Main Navigation
Video31 Tháng 8 Năm 2017

Việt nam đáp ứng một cách bền vững nhu cầu năng lượng như thế nào

Việt nam phải tìm kiếm các nguồn năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao khi các thành phố phát triển mạnh và chất lượng cuộc sống cải thiện nhanh. Một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đang giúp kết nối khu vực tư nhân với các ngân hàng thường mại để xây dựng các nhà máy điện tái tạo và phát triển thị trường năng lượng xanh ở Việt nam