Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Việt Nam: Nông nghiệp bền vững cho năng suất cao hơn và môi trường tốt hơn

15 Tháng 4 Năm 2016

Nông dân ở Việt Nam bắt đầu áp dụng công nghệ hiện đại và liên minh sản xuất với các công ty tư nhân để tăng năng suất và bảo vệ môi trường.