Bản đồ hóa chỉ số nghèo Việt Nam

10 Tháng 3 Năm 2015

MapVietnam là một công cụ trực tuyến do Ngân hàng Thế giới xây dựng nhằm cung cấp cách tiếp cận dễ dàng với các chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam ở cấp tỉnh/thành và quận/huyện.
Welcome