Skip to Main Navigation
Video19 Tháng 12 Năm 2014

Câu chuyện đổi đời của người nghèo đô thị ở Việt Nam

Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam đã cải tạo hơn 200 khu thu nhập thấp và các hạ tầng chính yếu liên quan, và thay đổi cuộc đời của hàng triệu người nghèo đô thị.