""

Trước và Sau Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam

18 Tháng 12 Năm 2014

Triển khai từ năm 2004 đến năm 2014 tại Hải Phòng, Nam Định, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam đã cải tạo hơn 200 khu thu nhập thấp và hạ tầng chính yếu liên quan, mang lại lợi ích cho 7,5 triệu người.