Skip to Main Navigation
Video23 Tháng 12 Năm 2013

Việt Nam: Cải thiện sinh kế và đường giao thông ở khu vực dự án Trung Sơn

Người dân địa phương ở khu vực dự án Thủy điện Trung Sơn sẽ có đường giao thông tốt, được hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn tại chỗ để cải thiện sinh kế.