Skip to Main Navigation
Video18 Tháng 4 Năm 2013

Việt Nam: Liên minh vững mạnh thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Hợp tác với các công ty tư nhân, nông dân ở Việt Nam đang bắt kịp với công nghệ và cách thức sản xuất mới, giúp họ làm việc đỡ vất vả hơn mà thu nhập cao hơn.