Skip to Main Navigation
Video22 Tháng 3 Năm 2013

Tham nhũng ở VN: Doanh nghiệp sẽ là một phần của vấn đề hay một phần của giải pháp?

Phần trình bày tương tác về kết quả của khảo sát về tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp, và cán bộ và những khuyến nghị để phá vỡ vòng tham nhũng tại Việt Nam.