Skip to Main Navigation
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 14 Tháng 12 Năm 2017

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới nghiên cứu để củng cố hệ thống tài chính

Báo cáo mới đưa ra các khuyến nghị về kiểm toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

Hà Nội ngày 14 tháng Mười Hai năm 2017 – Một báo cáo nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới, vừa được đồng phát hành cùng với Bộ Tài chính Việt Nam ngày hôm nay, đưa ra khuyến nghị xây dựng một khuôn khổ thế chế báo cáo tài chính vững chắc, thông qua việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tồn tại một hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và kiểm toán chất lượng cao. 

Báo cáo có tên gọi Đánh Giá Sự Tuân Thủ Các Chuẩn Mực Và Quy Tắc (ROSC) Lĩnh Vực Kế Toán & Kiểm Toán là một phần của sáng kiến toàn cầu giúp tăng cường việc tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc quốc tế được công nhận, tập trung vào các tiêu chuẩn và thông lệ kế toán và kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng cũng như một khuôn khổ thể chế củng cố hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp.    

 “Là một phần hỗ trợ của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho Tầm nhìn của Việt Nam tới năm 2030, chúng tôi hy vọng báo cáo mới này sẽ đóng góp vào việc thực hiện thành công chiến lược phát triển lâu dài, bền vững và bao gồm tất cả mọi người dân của đất nước,” ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu.

Cùng với các cải cách khác trong ngành tài chính, báo cáo khuyến nghị Luật Kế toán và Kiểm toán độc lập của Việt Nam cần ngắn gọn hơn nữa trong lần sửa đổi tới.  Báo cáo cũng khuyến nghị Việt Nam nên áp dụng đầy đủ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế và các diễn giải liên quan của Ùy ban Diễn giải các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

 “Chúng tôi đồng thuận với các đánh giá về việc không thể phủ nhận những lợi ích mà Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) mang lại. Khi áp dụng IFRS, chất lượng của báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ được cải thiện một cách rõ rệt thông qua việc nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh, cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính nhiều thông tin hữu ích cho việc ra quyết định quản lý, điều hành và đầu tư”. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, Chính phủ Việt Nam phát biểu Ngoài ra, việc áp dụng IFRS cũng là một yếu tố để quốc tế công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ, từ đó khơi thông dòng vốn FDI. Vì vậy, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ Đề án cập nhật Chuẩn mực doanh nghiệp Việt nam để đưa Chuẩn mực quốc tế vào áp dụng tại Việt Nam.”

Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị chính sách cụ thể liên quan tới khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực kế toán, kiểm tra và giám sát, đào tạo kế toán, và các tổ chức nghề nghiệp nhằm thúc đẩy sự minh bạch và niềm tin của các nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro của những bất ổn tài chính, nâng cao tính hiệu quả của thị trường và tăng trưởng kinh tế do doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt.  


Api
Api