THÔNG CÁO BÁO CHÍ

WB giúp cải thiện tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý đất đai tại Việt Nam

6 Tháng 7 Năm 2016


Washington, D.C., ngày 5/7/2016 – Công tác đổi mới quản lý đất đai tại Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức, với dự án Cải thiện Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt nam trị giá 150 triệu đô la Mỹ vừa được Ngân hàng Thế giới duyệt hôm nay.

“Trong 20 năm qua lĩnh vực quản lý đất đai đã có nhiều đổi mới, và khung pháp lý về quản lý đất đai hiện đã khá tiến bộ so với các nước thu nhập trung bình thấp khác,” ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Tuy vậy, vẫn tồn tại một loạt thách thức trong việc thực hiện chính sách trên thực tế. Vì vậy chúng tôi muốn hỗ trợ chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, cũng như những người sử dụng đất tiếp cận tốt hơn tới thông tin và dịch vụ đất đai.”

Dự án sẽ xây dựng một Hệ thống Thông tin Đất đai Đa mục đích cấp quốc gia (Multi-Purpose Land Information System - MPLIS), và tạo lập Cơ sở Dữ liệu Đất đai Quốc gia cho cả chính phủ và công chúng tiếp cận. Dự án được thiết kế với trọng tâm là xây dựng hệt thống cơ sở dữ liệu bền vững, chính xác, dễ sử dụng và tiếp cận, qua việc xây dựng dần các hệt thống và cơ sở dữ liệu đất đai.

Dự án cũng hỗ trợ chính phủ đơn giản hóa thủ tục và qui trình nghiệp vụ tại các Văn phòng đăng ký đất đai, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhận thức của công chúng về thông tin và dịch vụ đất.

Dự án được tài trợ bằng một khoản tín dụng trị giá 150 triệu đô la Mỹ do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cấp. Đây là nhánh cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Liên hệ truyền thông
Tại Washington DC
Jane Zhang
tel : (202) 473-1376
janezhang@worldbank.org
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +844 393 46600
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
423/EAP/2016

Api
Api

Welcome