THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam thông qua cải cách chính sách

24 Tháng 5 Năm 2011
Washington DC, 24 tháng 5 năm 2011 – Ngân hàng Thế giới hôm nay đã thông qua khoản vay trị giá 350 triệu USD nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công thông qua việc cải tiến bốn giai đoạn của chu trình đầu tư gồm lựa chọn dự án, thực hiện dự án, quản lý tài chính và giám sát dự án. 

Khoản vay này là một phần trong loạt chương trình Cải cách Đầu tư Công tại Việt Nam được đề xuất trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 nhằm giúp Việt Nam tránh các tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng. Khoản vay đầu tiên 500 triệu USD nằm trong chuỗi hoạt động này đã được Ngân hàng Thế giới thông qua vào tháng 12 năm 2009.

Bà Victoria Kwakwa, Giám Đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu: “Việt Nam đang phải đối mặt với nhu cầu rất lớn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng những năm tới, việc cải tiến các quá trình thực hiện dự án sẽ đóng một vai trò chủ chốt nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động đầu tư công. Chúng tôi mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục chương trình cải cách của mình, đặc biệt là trong khu vực Doanh nghiệp Nhà nước, nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư Nhà nước.”

Mục tiêu tổng quan của chương trình là nhằm hỗ trợ một loạt các biện pháp chính sách được dự kiến sẽ tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư công tại Việt Nam. Chương trình này đặc biệt tập trung vào giai đoạn thực hiện và quản lý tài chính của các dự án đầu tư công, bao gồm các vấn đề về kiểm soát tác động môi trường, minh bạch hóa trong đấu thầu, mâu thuẫn về lợi ích, giải quyết tranh chấp, quản lý môi trường, chế độ báo cáo và kiểm tra, chi phí hành chính, ngân sách cho môi trường, thanh toán và giải ngân, trợ cấp và bảo lãnh, theo dõi và đánh giá.

Chương trình này cũng tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam thông qua xây dựng khung pháp lý cơ bản cho các dự án hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân (PPP).
Phần lớn khoản vay này (262,7 triệu USD) là nguồn vốn của Hiệp hội Phát triển Quốc tế - IDA – Tổ chức cho vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cho các quốc gia có thu nhập thấp. Phần còn lại (87,3 triệu USD) là khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế - IBRD – Tổ chức của Ngân hàng Thế giới chuyên cho các quốc gia có thu nhập trung bình vay.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Ngân Hồng Nguyễn
tel : (+84-4) 3934-6600, Ext. 234
nnguyen5@worldbank.org


Api
Api

Welcome