Skip to Main Navigation
Infographic 20 Tháng 10 Năm 2020

Tăng cường Khả năng Chống chịu Khu vực Ven biển Việt Nam

Tăng cường Khả năng Chống chịu Khu vực Ven biển, một báo cáo mới do Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, và Quỹ Toàn cầu về Giảm nhẹ và Phục hồi Thiên tai cùng thực hiện, là một phân tích sâu và đa ngành về các rủi ro tự nhiên ở khu vực ven biển Việt Nam. Báo cáo cũng đánh giá các hoạt động quản lý rủi ro hiện nay đồng thời đề xuất một kế hoạch hành động cụ thể để cân bằng giữa rủi ro và cơ hội phát triển cho vùng ven biển. Những hành động này, nếu được thực hiện một cách quyết liệt, sẽ là cơ hội để tăng cường khả năng thích ứng của người dân ven biển và do đó củng cố sự thịnh vượng của các thế hệ sau.

Image