Nghiên cứu về Việt Nam


Api

Api
Luật pháp và phát triển

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện tại Việt Nam

Báo cáo nêu bật những vấn đề về đền bù đất đai và chính sách giải phóng mặt bằng và thảo luận một số khuyến nghị để giải quyết hạn chế về luật pháp tại Việt Nam.Giới

Ngân hàng Thế giới: Đông Á Thái Bình Dương có tiến bộ bình đẳng giới, nhưng còn nhiều thách thức

Báo cáo Phát triển Thế giới 2012 cho rằng bản thân bình đẳng giới đã quan trọng, nhưng nó còn góp phần giảm đói nghèo và phát triển kinh tế.