publication

Tiến tới bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam

Số mới nhất: 
  • 1 of 1
Thành tựu: 

* Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ quan trọng nhằm tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm và các nguồn ngân sách hỗ trợ đã và đang gia tăng nhanh chóng.

* Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam cũng đã chú trọng đầu tư cho cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế…) và nguồn nhân lực y tế. Image

Thách thức

- Tỉ lệ tham gia còn thấp, kể cả ở những nhóm đối tượng bảo hiểm bắt buộc, như nhóm lao động chính thức, nhóm cận nghèo mặc dù Nhà nước đã tăng đáng kể mức trợ cấp mua bảo hiểm cho người cận nghèo. 

- Năm 2010, khi gần 60% dân số đã tham gia bảo hiểm thì tỉ lệ tự chi trả trên tổng chi tiêu cho y tế vẫn cao tới 57,6%. Tỉ lệ tự chi trả cao khiến các hộ gia đình phải đối mặt với nguy cơ mất cân đối tài chính và bị nghèo hóa do chi tiêu y tế cao. 


Lộ trình cải cách

- Tăng bề rộng bao phủ của bảo hiểm

    *  Tăng đáng kể mức ngân sách chung dành cho trợ cấp mua bảo hiểm đối với đối tượng cận nghèo và/hoặc lao động phi chính thức.

    *  Tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo hiểm y tế cho cả cơ sở y tế và đối tượng thụ hưởng.

    *  Khuyến khích tham gia mua bảo hiểm cho cả hộ gia đình.

    *  Tăng cường tuân thủ tham gia bảo hiểm ở nhóm bảo hiểm bắt buộc, đặc biệt là khối lao động chính thức.


- Nâng cao công bằng và bảo đảm tài chính

     *  Tăng cường triển khai chính sách đồng chi trả, có cơ chế khiếu nại rõ ràng.

     *  Tiếp tục giảm hoặc xóa bỏ chế độ đồng chi trả đối với người nghèo và các đối tượng chính sách như người dân  thiểu số.

     *  Có chế độ hỗ trợ cho những trường hợp chi phí y tế cao 


- Củng cố các cơ chế tài chính y tế của bảo hiểm y tế xã hội

     *  Tạo thêm nguồn thu bằng cách sử dụng kinh phí thu được từ tăng thuế thuốc lá cho y tế và tăng dần mức đóng góp bảo hiểm.

     *  Tính chi phí của gói quyền lợi một cách hợp lý. 

     *   Xử lý những tồn tại phát sinh từ các cơ chế thanh toán cho cơ sở y tế hiện nay 

     *   Giảm phân tán trong mua sắm, đấu thầu và thanh toán chi phí thuốc men


- Củng cố công tác tổ chức, điều hành, quản lý của bảo hiểm y tế xã hội

     *  Làm rõ các mục tiêu của bao phủ chăm sóc y tế toàn dân; điều chỉnh, xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chủ chốt; 

     *  Củng cố tổ chức của bảo hiểm y tế xã hội với việc thành lập Ban chuyên trách về bảo hiểm y tế xã hội và tiếp đến là Cơ quan quản lý Bảo hiểm y tế xã hội;

     *  Củng cố các cơ chế điều hành của Bảo hiểm y tế xã hội; 

     *  Tăng cường chức năng quản lý nhà nước, ràng buộc trách nhiệm của Bảo hiểm y tế xã hội bằng cách làm rõ các cơ chế hạch toán kế toán, chế tài giải quyết tranh chấp. 


Liên hệ

Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
Email

Tại Washington
Diana Chung
Email

Welcome