Skip to Main Navigation
فيديو2015/12/21

สร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเยาวชน ‘บุหงารายา’ ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนตาดีกา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย