สร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มเยาวชน ‘บุหงารายา’ ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนตาดีกา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
Welcome