Skip to Main Navigation
فيديو2011/07/11

พัฒนาการทางอุตสาหกรรมของพื้นที่มหานคร

สไลด์โชว์นี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของภูมิศาสตร์ทางอุตสาหกรรมในพื้นที่มหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2550