Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาการทางอุตสาหกรรมของพื้นที่มหานคร

สไลด์โชว์นี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของภูมิศาสตร์ทางอุตสาหกรรมในพื้นที่มหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2550