publication

Türkiye’nin Okullarında Mükemmeliyeti SağlamakImage

Öne Çıkanlar
  • Türkiye’deki eğitim sistemi, öğrenci performansının yükseltilmesi ve eşitsizliğin azaltılması bakımlarından 2003 yılından bu yana çarpıcı bir iyileşme göstermiştir.
  • Bu raporda 2003 yılından bu yana eğitim sisteminde sağlanan ilerlemenin, Türkiye’deki sosyoekonomik ilerlemenin ve eğitim hizmetlerinin etkililiğindeki artışının bir bileşiminin sonucu olduğu ortaya konuluyor.
  • PISA puanlarında bölgesel eşitsizliklerdeki ve gelir eşitsizliklerindeki değişim ile Türkiye’de eğitim hizmetlerinin genel etkililiği analiz edilmekte ve eğitim sonuçlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla odaklanılması gereken alanlar tespit edilmektedir.

Türkiye’deki eğitim sistemi, öğrenci performansının yükseltilmesi ve eşitsizliğin azaltılması bakımlarından 2003 yılından bu yana çarpıcı bir iyileşme göstermiş ve bununla birlikte okullaşmada eşzamanlı ve sürekli bir artış sağlanmıştır.

İlköğretimde ve ortaöğretimde okullaşmanın artışı ile paralel olarak özellikle 2004 yılından bu yana yeni ilköğretim ve ortaöğretim müfredatları geliştirilmiştir. Revize edilen ortaöğretim müfredatı ile ilgili olarak yakın zamanda yapılan bağımsız bir değerlendirme, geçmişte kullanılan müfredata göre bir iyileşme sağlandığını göstermiştir. Müfredat reform ile birlikte, öğretmenlik mesleği ile ilgili politikaların iyileştirilmesine yönelik girişimler de yapılmıştır.

Bu raporda 2003 yılından bu yana eğitim sisteminde sağlanan ilerlemenin büyük bölümünün, Türkiye’deki genel sosyoekonomik ilerlemenin ve eğitim hizmetlerinin etkililiğindeki artışının  bir bileşiminin sonucu olduğu ortaya konuluyor. Hükümet’in eğitim politikaları, eğitim sonuçlarındaki iyileşmelere katkıda bulunmuştur. Bunların arasında müfredat reformu, öğretim ve öğrenme materyallerinin ve uygulamalarının kademeli olarak modernizasyonu, büyük ölçekli ulusal ve uluslararası değerlendirmeler yoluyla öğrenme sonuçlarının ölçülmesi üzerinde daha güçlü bir vurgu ile durulması, ve izleme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır.

Rapor, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2009’a katılan ülkelerin bir kesitinin incelendiği ve Türkiye’deki ortalama bir 15 yaş öğrencinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ndeki (OECD) ortalama bir yaşıtına göre okuma, matematik ve fen becerileri bakımından bir okul yılı  geride olduğunu ortaya koyan daha önceki bir Dünya Bankası raporu (2011) kapsamındaki çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu raporda, PISA puanlarında bölgesel eşitsizliklerdeki ve gelir eşitsizliklerindeki değişim ile Türkiye’de eğitim hizmetlerinin genel etkililiği analiz edilmekte ve eğitim sonuçlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla politika yapıcıların odaklanabileceği alanlar tespit edilmektedir. Rapor, eğitim sonuçlarının iyileştirilmesinde, öğretimdeki iyileşmenin ve okul hesap verebilirliğindeki artışın oynadığı rol üzerinde özellikle durmaktadır.