Skip to Main Navigation
publication

นวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับเอเชียตะวันออกที่กำลังพัฒนา

Image

The World Bankประเด็นสำคัญ

บริบท

แม้จะประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประเทศในเอเชียตะวันออกที่กำลังพัฒนาต้องเผชิญกับปัญหามากมายในการรักษาประสิทธิภาพในการเติบโตไว้ ดังนี้

 • การเติบโตของผลผลิตลดลงนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก
 • การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเทคโนโลยีของโลกกำลังสร้างความท้าทายต่อกลไกสำคัญแห่งการเติบโตของประเทศเหล่านี้ ซึ่งก็คือการผลิตที่เน้นการส่งออก และ
 • การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังกระตุ้นความต้องการการผลิตรูปแบบใหม่

เพื่อรักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจในระดับสูงเมื่อเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมากขึ้น

ปัญหา

 • แม้ว่าภูมิภาคนี้จะประสบความสำเร็จมาบ้างแล้ว แต่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ (ยกเว้นจีน) มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อดูที่ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านนวัตกรรม
 • และแม้ว่าประเทศต่างๆ จะเริ่มพัฒนาเข้าใกล้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ครั้งแรก แต่ก็ยังนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ในวงกว้างได้ช้า
 • นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรมในภูมิภาค รวมถึงระหว่างประเทศและในประเทศ ภาคส่วน และบริษัทต่างๆ
 • นวัตกรรมปรากฏเป็นที่แพร่หลายในการผลิตมากกว่าการบริการ แม้ว่าการบริการจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคมากขึ้น รวมถึงเป็นปัจจัยในการผลิต
 • บริษัทส่วนใหญ่ยังคงห่างไกลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีเพียงบริษัทส่วนน้อยเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนวัตกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัย

“นวัตกรรม” หมายถึงอะไร

 • คนทั่วไปมักจะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาดังกล่าวมักจะดึงดูดความสนใจจากผู้กำหนดนโยบายและสื่อ 
 • นวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับเอเชียตะวันออกที่กำลังพัฒนาจะนิยามคำว่านวัตกรรมให้กว้างขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง ”การสร้างสรรค์”  Invention)เช่น การพัฒนาที่ผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี) และ “การแพร่กระจาย” (Diffusion) รวมถึง “การใช้” (Adoption)  เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการผลิตหรือการดำเนินการของบริษัท  การแพร่กระจายและการนำมาใช้นั้นเหมาะกับความสามารถของบริษัทส่วนใหญ่ที่ดำเนินงานในเอเชียตะวันออกที่กำลังพัฒนา
 • สิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากคือการแพร่กระจายและการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ ไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์แต่เพียงอย่างเดียว

อะไรคือปัจจัยที่ยัเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรม

หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภูมิภาค

 • บริษัทต่างๆ มักขาดข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับผลตอบแทนของการลงทุนในนวัตกรรม
 • ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท รวมถึงคุณภาพการจัดการมักจะไม่เพียงพอ
 • พนักงานของบริษัทมักขาดทักษะที่จำเป็นในการใช้นวัตกรรม
 • ตัวเลือกในการจัดหาเงินทุนที่จำกัดเป็นอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนให้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
 • นโยบายและสถาบันด้านนวัตกรรมของประเทศไม่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของบริษัท
 • สถาบันด้านนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์มากกว่าการแพร่กระจายและการนำมาใช้
 • สถาบันด้านนวัตกรรมให้ความสำคัญกับนวัตกรรมด้านการผลิตมากกว่านวัตกรรมด้านการบริการ และ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยแห่งชาติและบริษัทภาคเอกชนยังคงไม่แน่นแฟ้น เช่นเดียวกันกับแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการวิจัยและอุตสาหกรรม

การกระตุ้นนวัตกรรมในภูมิภาคจะต้องทำอย่างไร

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในแง่การแพร่กระจายและการสร้างสรรค์ ผู้กำหนดนโยบายของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการ ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านนวัตกรรมเพื่อ
 • ส่งเสริมการแพร่กระจายและการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ ไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์เท่านั้น
 • ส่งเสริมนวัตกรรมในภาคบริการ ไม่ใช่แค่ภาคผลิตเท่านั้น
 • ลงทุนในการเสริมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายด้านนวัตกรรมคือการเพิ่มจำนวนบริษัทที่มีส่วนร่วมในนวัตกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจาย การนำมาใช้ การสร้างสรรค์ และเพิ่มสัดส่วนของบริษัทที่เปลี่ยนจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่รูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น

 • เสริมสร้างปัจจัยเสริมที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่
 • การพัฒนาทักษะของนักเรียนและพนักงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงทักษะทางความคิด เทคนิค และอารมณ์และสังคมขั้นสูง
 • การเพิ่มเงินทุนสำหรับนวัตกรรมผ่านการเพิ่มความมั่นคงของตลาดทุนและเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
 • การยกระดับคุณภาพการจัดการ
 • ปฏิรูปสถาบันและหน่วยงานด้านนวัตกรรมและเสริมสร้างขีดความสามารถผ่าน
 • การเพิ่มความสามารถของสถาบันในการออกแบบและดำเนินนโยบายด้านนวัตกรรม
 • การปรับปรุงการกำกับดูแลของสถาบันและหน่วยงานด้านนวัตกรรม รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและ บริษัทต่างๆ รวมถึงแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการวิจัยและอุตสาหกรรม

คำว่า "เอเชียตะวันออกที่กำลังพัฒนา” หมายถึงประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 10 ประเทศที่ระบุไว้ในการศึกษานี้ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม