Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

#เสียงเยาวชน: ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แม้ว่าประเทศไทยจะทำได้ดีในการให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดี แต่โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นในการศึกษา โดยที่โอกาสได้รับอิทธิพลจากเพศ สถานที่ตั้ง และระดับรายได้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พูดคุยเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางเยาวชนที่ยากจนจากการย้ายไปเรียนในระดับอุดมศึกษา และคุณภาพของโรงเรียนที่ไม่เท่าเทียม

ทีมนักเรียน

กชกร เจื้อยแจ้ว
ภีรภัทร เผ่าประพันธ์
นันทพงศ์ บุญแก้ว
ภัณฑิรา วันมหาใจ
บุญสิตา คงโพธิ์
ญาณิศา วิเศษบุญ
เปมิกา ชัยเรืองฤทธิ์

อาจารย์มหาวิทยาลัย
ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
จุฑาพร พิชัยพันธุ์
ฮิคารุ ยาชิโร