Skip to Main Navigation
วิดีโอ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

การสร้างเสริมสันติภาพและการพัฒนาผ่านการจัดการน้ำในสามจังหวัดชายแดนใต้

ในพื้นที่ขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้ ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังร่วมกันทำงานเพื่อเปลี่ยนข้อขัดแย้งจากการเข้าถึงน้ำให้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา