""

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนักเรียนไทยถ้วนหน้า

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุดระบุว่า การเพิ่มทักษะและผลิตภาพของแรงงานไทย คือหัวใจของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม นักเรียนไทยหลายๆ คน โดยเฉพาะในหมู่บ้านชนบท ขากทักษะที่จะหางานที่เข้ากับเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้ ภาพนำเสนอปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่และข้อแนะนำที่จะให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีอย่างถ้วนหน้า