Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

" "

งานนวัตกรรมของประเทศไทย

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภาวะขาดแคลนทักษะแรงงานได้กลายเป็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย การฝึกหัดนักเรียนรู้จักคิดด้วยตัวเอง การลงทุนกับการพัฒนาครู และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นนายจ้างในอนาคต ล้วนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนี้