Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

" "

สไลด์โชว์: การฝึกอบรบลาดตระเวนเพื่ออนุรักษ์เสือในประเทศไทย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธนาคารโลกและหุ้นส่วนในโครงการโกลบอลไทเกอร์พยายามปรับปรุงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านปฏิบัติและทักษะ นี่คือภาพกิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในเดือนมกราคม 2555