Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉลองครบรอบ 70 ปีสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลก

กรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2562 – ปีพ.ศ. 2562 นับเป็นโอกาสพิเศษในการฉลองครบรอบ 70 ปีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกซึ่งเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ร่วมกันทำงานจนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความยากจนลดลง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  ในระยะเวลาเพียงแค่ 30 ปี ความยากจนของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 67 เมื่อปีพ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปีพ.ศ. 2560

ที่ธนาคารโลก เรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นหุ้นส่วนของเรากับรัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่ง เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการร่วมสร้างผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มากมาย และส่งผลดีแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกคนตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมามารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกนั้นมีพัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ระยะแรก ธนาคารโลกมีบทบาทเป็นสถาบันนานาชาติที่ให้เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศไทย โดยเน้นในเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน เขื่อน งานชลประทาน โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า การขนส่งผ่านระบบราง และ ท่าเรือที่อำนวยความสะดวกด้านการค้า การพัฒนาเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการผลิตและการค้าในประเทศ เมื่อ 70 ปีผ่านไป ประเทศไทยเติบโตเป็นประเทศรายได้ปานกลางที่มีพลวัตร สัมพันธภาพ

บทบาทหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนทางความรู้ในวันนี้คือ เราให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไทยในเรื่องการปฏิรูปและประเด็นด้านนโยบายที่สำคัญ” เบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยกล่าว “จากการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันในทุกวันนี้ เรามุ่งปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยต้องให้แน่ใจว่าคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเตรียมพร้อมรับความท้าทายสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยและยุคดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงต้องคุ้มครองให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์จากความมั่งคั่งของประเทศ”

โอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีฯ ครั้งนี้ตรงกับการเปิดตัวกรอบความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มธนาคารโลก กรอบความร่วมมือฯ นี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศนี้กำหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการแข่งขัน ในวันข้างหน้า กลุ่มธนาคารโลกมุ่งที่จะขยายขอบเขตการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อช่วยปรับปรุงเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารการคลังและเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนนโยบายและโครงการที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชากรในกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบาง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


รายชื่อผู้ติดต่อ

ในกรุงเทพฯ
ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ
+662-686-8385
kanitha@worldbank.org
Api
Api