ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้หนึ่งพันล้านเหรียญฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการของไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
วอชิงตัน 18 พฤศจิกายน 2553 – คณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลกได้ลงมติในวันนี้เพื่ออนุมัติคำขอกู้เงินจำนวนหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนความตั้งใจของรัฐที่จะรับมือกับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก  และพัฒนาการบริหารจัดการระบบราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของรัฐในการให้บริการแก่ประชาชน

เงินกู้ Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL) นี้จะช่วยให้ไทยสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนที่จำเป็นโดยภาครัฐในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนหลายแหล่งมาสนับสนุนแผนลงทุนแทนที่จะพึ่งแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว นอกจากนั้น เงินกู้ก้อนนี้ยังจะช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นของไทยตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาในอันที่จะปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายหลักของการปฏิรูปราชการของไทยนั้นเน้นในเรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพของราชการและความรับผิดชอบต่อประชาชน  รวมทั้งการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม หน่วยงานของรัฐหลายต่อหลายหน่วยงานได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบายดังกล่าว องค์ประกอบที่สำคัญของการปฏิรูปราชการของไทยก็คือ  การปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การรายงานและการลงบัญชีใช้จ่ายของภาครัฐ  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการข้าราชการ

“หลายต่อหลายปีที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนการลงทุนโดยภาครัฐเพื่อคงศักยภาพในการแข่งขันของตนเองไว้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเอเชียตะวันออกได้กลายเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก”  นางแอนเน็ต ดิกสัน ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทยให้ความเห็น

“ในขณะที่ไทยมีศักยภาพเต็มที่ที่จะเข้าถึงตลาดเงินทุนต่าง ๆ การกู้เงินจากธนาคารโลกจะช่วยให้ไทยสามารถเข้าถึงเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนยาวนาน  อันจะช่วยให้รัฐสามารถตอบสนองความจำเป็นในการลงทุนในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น”

นางดิกสันยังกล่าวด้วยว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกกำลังพิจารณาคำขอกู้ของรัฐบาลไทยนั้น ผู้บริหารของธนาคารฯ ก็ได้แสดงความชื่นชมที่ไทยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ มากมายตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ในการปฏิรูประบบราชการ “ธนาคารโลกได้มีส่วนสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการไทยมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ เงินกู้ก้อนนี้จะช่วยให้ความร่วมมือระหว่างเรากับราชอาณาจักรไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นางดิกสันกล่าว;

เงินกู้ PSRDPL ของธนาคารโลกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางการเงินที่รัฐบาลยื่นขอต่อสถาบันเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีที่ไทยเป็นสมาชิกในระหว่างที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะตกต่ำ ทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบีก็ได้ลงมติให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ไทยเช่นเดียวกัน

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบราชการเป็นอย่างยิ่งหลังจากวิกติการณ์ทางการเงินเกิดขึ้นในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2540 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ธนาคารโลกได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ไทยมาโดยตลอด

เงินกู้ PSRDPL นี้เป็นเงินกู้แบบยืดหยุ่นที่อนุญาตให้ประเทศผู้กู้สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้และวิธีการชำระคืนได้ตามความจำเป็น โดยกรณีของประเทศไทยนี้จะมีระยะเวลากู้เงิน 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 8 ปี ด้วย

สื่อมวลชนโปรดติดต่อ
ใน กรุงเทพฯ
บุณฑริกา แสงอรุณ
โทร: 02 686-8326
bsangarun@worldbank.org


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่:
EAP

Api
Api

Welcome