ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการร่วมธนาคารโลก-IMF เรียกร้องให้สนับสนุนการเพิ่มทุนแก่กองทุนเพื่อคนยากจน

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553  • ผู้ถือหุ้นของธนาคารโลกตระหนักถึงศักยภาพในการฟื้นตัวของประเทศกำลังพัฒนา และความจำเป็นของการพัฒนาภายหลังวิกฤติ
  • คณะกรรมการเรียกร้องให้มีการเพิ่มทุนอย่างเพียงพอแก่กองทุน IDA (กองทุนเพื่อคนยากจน)
  • กลุ่มธนาคารโลกจะทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2553 – ระหว่างการประชุมประจำปี 2553 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนา (Development committee)  มีข้อสรุปว่า ถึงแม้ประเทศกำลังพัฒนาจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่ความท้าทายด้านการพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำนั้น ก็ยังมิได้หมดไป

คณะกรรมการดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มทุนแก่สมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Association หรือ IDA) ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้กลุ่มธนาคารโลกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก 79 ประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระบุว่า  IDA เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศเหล่านั้นสามารุบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goalsหรือ MDGs) ได้

“IDA คือการลงทุนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสร้างงานและโอกาส ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา”  ฯพณฯ อาเหม็ด อัล-คาลิฟา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของบาห์เรน ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ กล่าว

ประธานธนาคารโลกนายโรเบิร์ต บี เซลลิค ได้กล่าวในงานแถลงข่าวของการประชุมฯ ว่า หาก IDA ไม่ได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มทุนอย่างเพียงพอ จะส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนา MDGs ภายในปี 2558 ดังที่สมาชิกชององค์การสหประชาชาติได้ปฏิญาณไว้ นอกจากนั้ นายเซลลิคยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างมีบูรณาการด้วยการพัฒนาที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน (แทนที่จะเป็นมุ่งเน้นภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งดังเช่นในอดีต)

“หาก IDA ได้รับการเพิ่มทุนอย่างเพียงพอ เราจะสามารถหาวัคซีนคุ้มกันโรคให้เด็กในประเทศยากจนอีกกว่า 200 ล้านคน ช่วยให้ประชากรอีกกว่า 30 ล้านคนเข้าถึงบริการสาธารณสุข จัดหาแหล่งน้ำให้แก่คนอีก 80 ล้านคน ก่อสร้างถนนเพิ่มเติมอีก 80,000 กิโลเมตร และมีงบประมาณสำหรับการจ้างรวมทั้งการฝึกอบรมครูอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก” นายเซลลิคกล่าว

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเรียกร้องให้กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

“วิกฤตทางด้านอาหาร พลังงาน และการเงิน ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นที่จะเร่งดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้บรรลุการพัฒนาตามเป้าหมาย MDGs ภายในปี 2558” คณะกรรมการฯ กล่าวในแถลงการณ์ของการประชุมฯ

คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิกในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการฯ ยืนยันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งในโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมนวัตกรรม และการเจริญเติบโตของภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนให้สตรีเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนา ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือในชื่อย่อว่า IMF มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาในโลก รวมทั้งการจัดสรรเงินทุนที่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับระบบการเงินของโลก (international financial system) แก่คณะกรรมการบริหารของสถาบันทั้งสอง ในอดีตนั้น  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวจำกัดอยู่แต่ในเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ ทว่า เมื่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการก็ได้รวมคำแนะนำที่เกี่ยวกับการดำเนินการค้าโลก และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเข้ามาในอำนาจหน้าที่ด้วย

สื่อมวลชนโปรดติดต่อ
บุณฑริกา แสงอรุณ
โทร:  (02) 686-8326
bsangarun@worldbank.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่:
WB/IMF

Api
Api

Welcome