เรื่องเด่น

ตามติดเศรษฐกิจไทยธันวาคม 2555

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555


Image

ประเด็นสำคัญ

  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริง (real GDP) ในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.7 โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการบริโภคภาคครัวเรือน และการลงทุนจากการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม และมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ
  • อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการฟื้นตัวจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างช้าๆ
  • มูลค่าการส่งออกในรูปดอลล่าห์สหรัฐฯ ในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวที่อัตราร้อยละ 5.5 เปรียบเทียบกับร้อยละ 3.6 ในปี 2555 อุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการลงทุนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีนี้ อันเป็นผลมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะยังขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ในการที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งต้องลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การใช้จ่ายของภาครัฐควรจะปรับเปลี่ยนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และโครงการที่ต้องใช้ทุนสูงอย่างเช่น โครงการรับจำนำข้าวเปลือก และหันไปเน้นที่โครงการพัฒนาระยะยาวที่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับคนจนและกลุ่มที่เปราะบาง และช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาค

 


Api
Api

Welcome