Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

กิจกรรม
Image
เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง
15-16 ตุลาคม 2556ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - พอช.


ธนาคารโลกและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการที่จะสนับสนุนชุมชนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 และจากน้ำท่วมปี 2555

ธนาคารโลกและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) – พอช. ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการที่จะสนับสนุนชุมชนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 และจากน้ำท่วมปี 2555

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 90 ล้านบาท) จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Social Development Fund – ภาษาอังกฤษ)

คาดว่า โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง (ภาษาอังกฤษ) จะส่งผลประโยชน์ให้กับกว่า 3,000 ครัวเรือนจากพื้นที่เป้าหมาย 50 ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

โครงการนี้ ซึ่งจะสามารถดำเนินงานได้ด้วยบุคลากรในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเอง จะมุ่งเป้าไปที่ครัวเรือนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด และเน้นที่การจัดสรรบ้านและการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน

“ท้ายที่สุดแล้ว กระบวนการนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อที่ในอนาคต พวกเขาจะสามารถเป็นพลังชุมชนในการบูรณะซ่อมแซมความเสียหายจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” แพ็ตทริเซีย เฟอร์แนนเดส หัวหน้าคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมจากธนาคารโลกกล่าว

โครงการนี้เป็นผลต่อยอดมาจากการศึกษาการประเมินความจำเป็นภายหลังภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลก รัฐบาลไทย และกลุ่มภาคีเพื่อการพัฒนาอื่นๆ การประชุมหารือกับชุมชนยากจนในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พบว่า แม้ว่าปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ในขณะที่เกิดภัยบัตินั้นได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กลุ่มคนยากจนกลับประสบกับความยากลำบากในช่วงระยะการฟื้นฟู

“น้ำท่วมส่งผลต่อชีวิตคนมากมาย แต่ส่งผลมากที่สุดกับกลุ่มคนยากจน พวกเขาไม่สามารถซ่อมแซมบ้านเรือนได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูง แล้วยังต้องสูญเสียเงินออม” นายอัมพร แก้วหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. กล่าว

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ได้มีการลงนามความตกลงในเดือนเมษายน 2556 ภายหลังจากที่มีการเตรียมงาน โครงการนี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยมีการอบรมเบื้องต้น และการประชุมฝึกอบรมให้กับองค์กรชุมชนต่างๆ

 

การเปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

 

15 ตุลาคม 2556

เปิดตัวโครงการ

8.30 น. – ลงทะเบียน

9.00 น. – ชมวีดิทัศน์โครงการฯ เรื่อง “ภัยพิบัติกับสายน้ำแห่งชุมชน”

9.15 น. – ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ โดยคุณอัมพร แก้วหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

9.45 น. – แนวทางความร่วมมือและการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง โดยพลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

10.00 น. – แนวทางความร่วมมือในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส  ธนาคารโลก

10.15 น. – แนวทางความร่วมมือในโครงการ โดย Mr.Ryotaro Hayashi เลขานุการโท สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

10.30 น. – พิธีเปิดโครงการ

10.40 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

แลกเปลี่ยนและฝึกอบรมทีมผู้ปฏิบัติงาน

11.00 น. – เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ”

 • รองผู้จัดการสำนักงานโครงการบ้านมั่นคง
 • คุณสุภานิตร จุมผา ผู้จัดการสำนักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ผู้แทนองค์กรชุมชน ด้านภัยพิบัติ จังหวัดปทุมธานี
 • นางดารณี กาญจนะ คุ้มสิน รองปลัดเทศบาลนคร นครสวรรค์

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – นำเสนอภาพรวมนวัตกรรมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง โดยคุณอัมพร แก้วหนู

14.00 น. – แบ่งกลุ่มย่อยระดมความเห็นเกี่ยวกับ “นวัตกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง”

 1. กรุงเทพฯ
 2. นนทบุรี
 3. ปทุมธานี
 4. พระนครศรีอยุธยา
 5. นครสวรรค์

15.15 น. – นำเสนอผลงานกลุ่ม

16.00 น. – ปิดการหารือและทบทวนกำหนดการประชุมในวันถัดไป โดยคุณอัมพร แก้วหนู

16 ตุลาคม 2556

แลกเปลี่ยนและฝึกอบรมทีมผู้ปฏิบัติงาน

8.45 น. – ลงทะเบียน

9.00 น. – ภาพรวมการบริหารการเงิน

 • ภาพรวมขั้นตอนการบริหารการเงิน โดยคุณมาลารักษ์ สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์การเงิน ธนาคารโลก
 • การเงินและการบัญชี โดยคุณพรรษา ทาเจริญศักดิ์ พอช.
 • การบริหารการเงินของชุมชน โดยคุณพรรษา ทาเจริญศักดิ์

9.45 น. – ภาพรวมการติดตามและประเมินผล โดยคุณฟลาเวีย คาร์โบนารี ธนาคารโลก

ถาม-ตอบ

10.20 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 น. – มาตรการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 • การคัดกรองและบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคุณวาสิฏฐี อุดชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก
 •  การคัดกรองและการจัดทำเอกสารการบริจาคที่ดินโดยสมัครใจ โดยคุณแพ็ตทริเซีย เฟอร์แนนเดส ธนาคารโลก

12.30 น. – ถาม-ตอบ และสรุปการประชุม