publication

รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย (ธันวาคม 2559) ภาคบริการจะเป็นปัจจัยใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจImage

เศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.1 ในปีพ.ศ. 2559 และร้อยละ 3.2 ในปีพ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับที่เคยเติบโตร้อยละ 2.8 เมื่อปีที่ผ่านมา

 • การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2559
 • ภาคท่องเที่ยวเติบโตจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน
 • ภาคการเกษตรฟื้นตัวและมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 0.9 หลังผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนาน
 • ความสำเร็จในการเริ่มดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (รถไฟรางคู่และการยกระดับระบบรางทั่วประเทศ) ในปีพ.ศ. 2560 จะช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเลื่อนออกไปในช่วงการถวายความอาลัยหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น ได้รับการชดเชยจากมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการและท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสิ้นปี
 • ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงต้านจากความไม่แน่นอนของโอกาสทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
 • ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตสูงกว่าร้อยละ 4 อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ภาคบริการสามารถเป็นปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงและสร้างตำแหน่งงานใหม่

 • ภาคบริการมีการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 40 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดและสร้างมูลค่าถึงร้อยละ 50 ของ GDP เมื่อเทียบกับภาคการผลิตที่มีสัดส่วนการจ้างงานเพียงร้อยละ 15 และสร้างมูลค่าร้อยละ 35 ของ GDP
 • ภาคบริการมีผลิตภาพที่ตามหลังภาคการผลิตถึงร้อยละ 30
 • ประเทศไทยมีกฎระเบียบด้านตลาดบริการที่เข้มงวดกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนหรือในภูมิภาคอื่นๆ  ภาคบริการ บางส่วนได้รับความคุ้มครองในการแข่งขันทั้งจากต่างชาติและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคบริการด้านวิชาชีพ และบริการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ   
 • ประเทศ ไทยยังมีศักยภาพ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมในภาคบริการได้ หากได้รับการสนับสนุนทางกฎระเบียบข้อบังคับที่สร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการแข่งขัน และการร่วมมือทางการค้าที่มากยิ่งขึ้นผ่านการดำเนินการตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงข้อตกลงด้านการค้าเสรีอื่นๆ
Welcome