Image

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก

ดร.เกียรติพงศ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยรับผิดชอบด้านการประเมินเศรษฐกิจมหภาคและการปฏิรูปโครงสร้างในไทย เกาหลีใต้ และเมียนมาร์ ก่อนร่วมงานกับธนาคารโลก ดร.เกียรติพงศ์เคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำฝ่ายนโยบายการเงิน และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและการปฏิรูปการเงิน
ดร. เกียรติพงศ์จบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และปริญญาตรีสาขาเดียวกันจากวิทยาลัยวิทยาลัยดาร์ตมัธ สหรัฐอเมริกา

Contact
โทร: +66 2 686 8300
thailand@worldbank.org

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • ภาคการเงิน
  • Financial Market Integrity
  • Financial Inclusion

Welcome