Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 31. октобар 2017.

Izveštaj Doing Business 2018: Srbija na 43. mestu liste "Lakoća poslovanja"

Vašington, 31. oktobar 2017. godine — Privrede u Evropi i Centralnoj Aziji nastavile su sa realizacijom intenzivnog programa reformi u cilju poboljšanja poslovne klime, otvaranja novih radnih mesta i podrške privrednom rastu, kaže se u izdanju godišnjeg izveštaja Doing Business Grupe Svetske banke koji slavi 15 godina postojanja. Srbija se nalazi na 43. mestu po lakoći poslovanja.

Danas objavljeni izveštaj pod nazivom Doing Business 2018: Reforma u cilju otvaranja novih radnih mesta beleži 44 reforme u regionu u protekloj godini, čime je ukupan broj uvedenih reformi u proteklih 15 godina dostigao 673.

Dve privrede u regionu, Kosovo i Uzbekistan, nalaze se među privredama koje su ove godine ostvarile najveći napredak, a 13 od 24 privrede u regionu su rangirane među najboljih 50 u svetskoj rang listi po lakoći poslovanja.

Prošlogodišnje reforme su sprovedene prvenstveno u oblastima registracije nepokretnosti (8 reformi), pristupa kreditima (sedam) i zaštite manjinskih investitora (šest). Tako je, na primer, Gruzija ojačala zaštitu prava manjinskih investitora preciziranjem struktura vlasništva i kontrole.

Ruska Federacija je olakšala prenos vlasništva nad nepokretnostima skraćenjem vremena koje je neophodno za podnošenje zahteva za upis prenosa apsolutnih prava. U reforme sprovedene na Kosovu spadaju usvajanje novih zakona u cilju jačanja stečajnog postupka i poboljšanja pristupa kreditima. Uzbekistan je ojačao zaštite manjinskih investitora povećanjem zahteva vezanih za transparentnost preduzeća, dok je Litvanija olakšala priključivanje na elektromrežu racionalizacijom procedura i smanjenjem troškova priključivanja.

Turska je ne samo ojačala pristup kreditima usvajanjem novog zakona o obezbeđenim transakcijama koji uspostavlja jedinstveni registar sredstava obezbeđenja i omogućava vansudsku aktivaciju sredstava obezbeđenja, već je takođe i poboljšala svoj sistem izveštavanja o kreditiranju usvajanjem novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukrajina je olakšala dobijanje građevinskih dozvola tako što je značajno smanjila naknade..

Među ostalim privredama u regionu koje su u protekloj godini sprovele reforme spadaju Kazahstan (tri reforme), Republika Kirgizija (jedna) i Tadžikistan (dve). U Kazahstanu, na primer, sprovođenje ugovora olakšano je uvođenjem dodatnih vremenskih standarda za ključne faze sudskog postupka koji se u većini slučajeva poštuju. Reforma sprovedena u Republici Kirgiziji ojačala je pristup kreditima kroz dve nove uredbe koje uspostavljaju jedinstveni i savremeni registar sredstava obezbeđenja i takođe je poboljšala sistem izveštavanja o kreditiranju usvajanjem novog zakona o razmeni informacija vezanih za kreditiranje. Tadžikistan je olakšao osnivanje novih privrednih subjekata povećanjem praga prihoda vezanog za obavezan ulazak u sistem poreza na dodatu vrednost i ukinuo jednu proceduru kako bi upis nepokretnosti učinio lakšim.

“Privrede Evrope i Centralne Azije i dalje imaju veoma intenzivne programe reformi,” rekao je Santiago Croci Downes, direktor programa Odeljenja za Doing Business. “Kako se uticaj ovih reformi bude širio, verovatno ćemo videti dinamičniji privatni sektor koji će doprineti jačanju privrednog rasta u regionu.”

Najbolje rangirane privrede u regionu su Gruzija (na 9. mestu), Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (11) i Litvanija (16). 

Privrede Evrope i Centralne Azije beleže najbolje rezultate u oblastima izveštaja Doing Business koje se tiču zaštite manjinskih investitora i upisa nepokretnosti. Tako je, na primer, potrebno u proseku 20 dana za prenos vlasništva nad  komercijalnim nepokretnostima, naspram svetskog proseka od 49 dana.

Taj region i dalje beleži slabije rezultate u pogledu dobijanja građevinskih dozvola i priključenja na elektromrežu. U regionu je potrebno u proseku 168 dana kako bi se dobila građevinska dozvola, naspram svetskog proseka od 158 dana. Takođe, preduzetniku u regionu je potrebno 114 dana kako bi se priključio na elektromrežu, naspram svetskog proseka od 92 dana.

Ove godine Srbija je rangirana na 43.mesto po lakoći poslovanja, u odnosu na 47. mesto u prošlogodišnjem izveštaju.

“Ukoliko pogledamo Srbiju i uporedimo je sa idealnim poslovnim okruženjem, broj bodova Srbije je porastao sa 72,87 u izveštaju Doing Business 2017 na 73,13 u Doing Business 2018,” rekao je Stephen Ndegwa, Menadžer Svetske Banke u Srbiji. “To znači da je Srbija u protekloj godini poboljšala propise vezane za poslovanje u apsolutnom smislu, kao što na to ukazuju pokazatelji izveštaja Doing Business— ona smanjuje razmak koji je deli od zemalja sa najboljim poslovnim okruženjem.”

Preciznije, izveštaj Doing Business konstatuje da je Srbija 2016/17 godine uvela značajne promene u lokalnom regulatornom okviru u sledećim oblastima:

  • Srbija je olakšala osnivanje privrednih subjekata smanjenjem administrativne takse za overu potpisa i povećanjem efikasnosti registra, čime je smanjeno vreme koje je potrebno za registraciju preduzeća. Kao posledica toga, trošak osnivanja privrednih subjekata je pao sa 6,5 procenata na 2,3 procenta prihoda po glavi stanovnika. 
  • Srbija je poboljšala pouzdanost sistema katastra primenom geografskog informacionog sistema.
  • Srbija je olakšala sprovođenje ugovora usvajanjem novog zakona o izvršenju koji proširuje i precizira za odgovornosti izvršitelja i nadležnosti sudova tokom izvršnog postupka.

Važno je naglasiti da je u ovogodišnjem izveštaju Srbija rangirana na 10. mesto kada je reč o pribavljanju građevinskih dozvola.

“Tokom proteklih 15 godina, Srbija je ostvarila značajan napredak u više oblasti obuhvaćenih izveštajem Doing Business i sprovela ukupno 28 reformi, prvenstveno u oblasti upisa nepokretnosti (6 reformi), osnivanje privrednih subjekata i stečajnog postupka (po 5 reformi). Broj reformi u Srbiji tokom proteklih 15 godina dobro se kotira u odnosu na svetski prosek po zemlji od 17 i proseka od 28 u zemljama regiona ECA,” rekao je Thomas Lubeck, regionalni menadžer IFC-ja za Centralnu i Jugoistočnu Evropu. “Kao posledica toga, za osnivanje privrednog subjekta u Srbiji sada je potrebno samo 5,5 dana u odnosu na 56 dana pre 15 godina, što je 3 dana manje od opšteg proseka za privrede OECD-a sa visokim prihodima. Vreme rešavanja privrednih sporova putem lokalnog prvostepenog suda u Srbiji je takođe značajno skraćeno tokom proteklih 15 godina. Sada je potrebno 635 dana u odnosu na 1028 dana 2003. godine.”

Međutim, Srbija ostvaruje slabije rezultate u oblasti priključenja na elektromrežu. Zato je potrebno 125 dana, što je znatno više u odnosu na opšti prosek od 79 dana u privredama OECD-a sa visokim prihodima.

Najvažnije informacije vezane za uspehe Evrope i Centralne Azije tokom proteklih 15 godina uključuju:

  • Osnovanje privrednih subjekata i plaćanje poreza su bile najčešće oblasti reformi, sa 120 odnosno 108 reformi.
  • Pre petnaest godina je bilo potrebno u proseku 43 dana kako bi se registrovao novi privredni subjekt u regionu, u odnosu na današnjih 10 dana. To je upola manje u odnosu na svetski prosek od 20 dana. 
  • Privreda sa najboljim rezultatima u ovom pogledu je Gruzija, u kojoj su neophodna dva postupka i dva dana kako bi se registrovao novi privredni subjekt, u odnosu na 9 postupaka i 25 dana 2003. godine.
  • Gruzija je sprovela najveći broj reformi u proteklih 15 godina, ukupno 47, a za njom slede Kazahstan i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, sa po 41. 

Celokupan izveštaj sa pripadajućim podacima dostupan je na www.doingbusiness.org


Саопштење бр.: 2018/ECA/25

Контакт

Srbija
Slobodan Brkic
sbrkic@ifc.org
Api
Api