මාධ්‍ය නිරාවරණය

ස්වභාවික ආපදා නිසා සිදුවන සමාජ ආර්ථික බලපෑම් අඩුකිරීම උදදසා ශ්‍රී ලාකාව තවත් ඉදිරි පියවරක් තබයි

2014, සැප්තැම්බර් 25


2014 සැප්තැම්බර් 26, ක ොළඹ

කේශගුණි බලපෑම්වලට ඔක ොත්තු දීකම් ශක්තිය දියුණු කිරීකම් වැඩ සටහනක් ශ්‍රී ලා ර ය සින් කලෝ බැාකුවක සහකයෝයය තතිව අ ආ ම්භ කිරීමට නියමිතය. " අපට අවශ්‍ය අනාතතය - වඩා සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලාකාවක්" මැකය් ක ොළඹ බණ්ඩර නරය සම්ම්ත්‍රණ  ශරලරක දී පැවැත්කවන කතදින ආප ර ළමනර ණ  සමුළුව අත තු දී කමම වැඩසටහන දියත් ක කර්.

අතිශය සිනරශ රරී ප්‍රතිපල කයන ආ 2004 සුනරමි වයසනකය් අනතුුවව යතූ  රලය තුල වවැනි සිපත දී ජීසිත ආ ක්ෂරකිරීම පිණිස කප සූ රනම් ටයුතු ශක්තිමත් කිරීකමහි ලර ශ්‍රී ලා රව සිශරල ප්‍රයතියක් අත් කයන තත. වකහත් ආප ර අවස්ථරව දී නදුසියහැකි ආර්ථි හර සමර යීය බලපෑම් අවම යැනීම සඳහර තවත් කබොකහෝ පියව යතයුතුව තිකේ. ශ්‍රී ලා රක සාවර් න යම් පථය සහ ටතුල නිත නිත ස්වරභරසි සිපත් නදුවීම යන ුවණු සල ර බලනසිට ආප ර ළමනර ණ  ක්කෂේත්‍රයට අතයවශයවන ආකයෝ නය් නදු මි් සිශරල පරිමරණ කේ වැඩසටහනක් ක්‍රියරත්ම කිරීමට ශ්‍රී ලා ර ය ය්නර ක්‍රියරමරර්යය පැසනය යුත්තකි.

ශ්‍රී ලා රක ත කඹන කේශගුණි බලපෑම්වලට ඔක ොත්තු දීකම් ශක්තිය දියුණු කිරීකම් වැඩසටහන සම්බ් කය් නය අ හස් ක්වමි් කලෝ බැාකුවක ශ්‍රී ලා ර සහ මරලදිවයින ක කේ අ යක්ෂ fප්‍රර්ස්වරස් ක්කලොේස් මහත්මිය පවස්ක් "ස්වභරසි සිපත්වලට මූලි වන ුවණු සිශ්කේෂණ ය කිරීකම් දීර්ඝ රලීන ටයුත්ත ට අ අප මුලපු න අත වවැනි අහිත නේධී්වලදී නැවත ඉතර ඉක්මනි් ප්‍ර තති තත්වයට පත්වීකම් ශක්තිය ඉහළ නැාවීම උක සර යනු ලබන ක්‍රියරමරර්ය සිශරල සා යරව ට මූලය පහසු ම් ලබරදීමට අකප්ක්ෂර මු" යනුකවනි. ශ්‍රී ලා රව ආප ර ළමනර ණ  ක්කෂේත්‍රය තුල අත් කයන තති සාවර් නය් පිිබබඳව නය පැසසුම පළ මි් වැඩිදු ටත් අ හස් ක්වන ක්කලොේස් මහත්මිය "කමම වැඩසටහක් ක ොටස් ුවවකුව වීමට ලැබීම සහ දිිබඳු ම අවම කිරීකම් සහ නයළු නතරවටම භුක්ති සිඳිය හැකි කපොදු සමතේධියක් ට තුල ප්‍රවර් නය යැනීකම් ටයුත්තට බලපෑම් තති න රලගුණි සිපත්වලට මුහුණ දීමට වඩර කහොඳි් සූ රනම්වීකම් රර්යයට ශ්‍රී ලා ර යට සහරයවීමට ලැබීම කලෝ බැාකුවවට සතුටට ුවණ කි" යනුකව් පවසයි.

ආප ර ළමනර ණ  ක්කෂේත්‍රකයහි අතිශය වැ යත් ස්ධිස්ථරනයක් වන කමම වැඩසටහන හ හර කේශගුණි තත්වය් සින් තති න අව රනම යන යැටළුව සමස්තයක් කලස කයන සිසඳුම් කසවීමට නියමිතය. වකම්ම ස්වභරසි සිපත් අව රනකම් කභෞති කම්ම මූලය පැති ඩවලට සම්බ් යැටළු සිසඳරයැනීම සඳහරවන ක ටි, ම යම සහ දීර්ඝ රලීන වැඩ සටහ් ක්‍රියරත්ම කිරීම සඳහර ශ්‍රී ලා ර යට සහරය ලබරක නු තත. ක ොටස් ක කි් යුක්ත කමම වැඩසටහක් වක් ක ොටසක් ව්ක් අකමරි රනු කඩොලර් මිලියන 110 වටිනර මකි් යුක්ත, කේශගුණි බලපෑම්වලට ඔක ොත්තුදීකම් ශක්තිය දියුණුකිරීකම් වයරපතතියයි. ක වන ක ොටස Catastrophe Deferred Draw Down Option (CATDDO) කලස හඳු්වන අකමරි රනු කඩොලර් මිලියන 102 ක් වන සාවර් න ප්‍රතිපත්ති ණ යකි. CATDDO යනු යම් ට ස්වභරසි සිපතක් නදුවීකම් පසුව ව ට යට ක්ෂණි වම කයො රයතහැකි, මු ේ වශකය් ලබරක න නවතම ණ ය පහසු ම් ක්‍රමයක් වන අත කුවණු ආනයරති ටවේ අතරි් කමම පහසු ම භරසිත න මුේම ට ශ්‍රී ලා රවයි.

ඉහත සඳහ් වයරපතති ක ට අමත ව අව රනම් සිශ්කේෂණ ය කිරීකම් සහ ස්වභරසි සිපත් සඳහර මු ේ කය වීම සහ ක්ෂණ ය යන අාශ සඳහර තරක්ෂණි ආ ර සිශරල ප්‍රමරණ යක් ලබරක නු තත. 'ආප ර අවමකිරීකම් සහ නැවත ප්‍ර තති ස්වභරවයට පත්වීකම් කයෝලීය පහසු කම්' (GFDRR) සහකයෝයකය් කම් තරක්ෂණි ආ ර ලබරදීමට නියමිතය.


In response to the aftermath of the devastating 2004 Tsunami, the government of Sri Lanka has taken significant steps to strengthen the country’s disaster risk management to improve preparation and save lives.

World Bank Sri Lanka

මාධ්‍ය සම්බන්ධතා
තුළ Colombo
Sandya Salgado
දුර: (+94-11) 5561-325
ssalgado@worldbank.org
තුළ Washington
Gabriela Aguilar
දුර: +1 (202) 473-6768
gaguilar2@worldbank.orgමාධ්‍ය නිරාවරණ අංකය:
SAR/2014/LK

Api
Api

Welcome