මාධ්‍ය නිරාවරණය

ස්වභාවික ආපදා නිසා සිදුවන සමාජ ආර්ථික බලපෑම් අඩුකිරීම උදදසා ශ්‍රී ලාකාව තවත් ඉදිරි පියවරක් තබයි

2014, සැප්තැම්බර් 25


2014 සැප්තැම්බර් 26, ක ොළඹ

කේශගුණි බලපෑම්වලට ඔක ොත්තු දීකම් ශක්තිය දියුණු කිරීකම් වැඩ සටහනක් ශ්‍රී ලා ර ය සින් කලෝ බැාකුවක සහකයෝයය තතිව අ ආ ම්භ කිරීමට නියමිතය. " අපට අවශ්‍ය අනාතතය - වඩා සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලාකාවක්" මැකය් ක ොළඹ බණ්ඩර නරය සම්ම්ත්‍රණ  ශරලරක දී පැවැත්කවන කතදින ආප ර ළමනර ණ  සමුළුව අත තු දී කමම වැඩසටහන දියත් ක කර්.

අතිශය සිනරශ රරී ප්‍රතිපල කයන ආ 2004 සුනරමි වයසනකය් අනතුුවව යතූ  රලය තුල වවැනි සිපත දී ජීසිත ආ ක්ෂරකිරීම පිණිස කප සූ රනම් ටයුතු ශක්තිමත් කිරීකමහි ලර ශ්‍රී ලා රව සිශරල ප්‍රයතියක් අත් කයන තත. වකහත් ආප ර අවස්ථරව දී නදුසියහැකි ආර්ථි හර සමර යීය බලපෑම් අවම යැනීම සඳහර තවත් කබොකහෝ පියව යතයුතුව තිකේ. ශ්‍රී ලා රක සාවර් න යම් පථය සහ ටතුල නිත නිත ස්වරභරසි සිපත් නදුවීම යන ුවණු සල ර බලනසිට ආප ර ළමනර ණ  ක්කෂේත්‍රයට අතයවශයවන ආකයෝ නය් නදු මි් සිශරල පරිමරණ කේ වැඩසටහනක් ක්‍රියරත්ම කිරීමට ශ්‍රී ලා ර ය ය්නර ක්‍රියරමරර්යය පැසනය යුත්තකි.

ශ්‍රී ලා රක ත කඹන කේශගුණි බලපෑම්වලට ඔක ොත්තු දීකම් ශක්තිය දියුණු කිරීකම් වැඩසටහන සම්බ් කය් නය අ හස් ක්වමි් කලෝ බැාකුවක ශ්‍රී ලා ර සහ මරලදිවයින ක කේ අ යක්ෂ fප්‍රර්ස්වරස් ක්කලොේස් මහත්මිය පවස්ක් "ස්වභරසි සිපත්වලට මූලි වන ුවණු සිශ්කේෂණ ය කිරීකම් දීර්ඝ රලීන ටයුත්ත ට අ අප මුලපු න අත වවැනි අහිත නේධී්වලදී නැවත ඉතර ඉක්මනි් ප්‍ර තති තත්වයට පත්වීකම් ශක්තිය ඉහළ නැාවීම උක සර යනු ලබන ක්‍රියරමරර්ය සිශරල සා යරව ට මූලය පහසු ම් ලබරදීමට අකප්ක්ෂර මු" යනුකවනි. ශ්‍රී ලා රව ආප ර ළමනර ණ  ක්කෂේත්‍රය තුල අත් කයන තති සාවර් නය් පිිබබඳව නය පැසසුම පළ මි් වැඩිදු ටත් අ හස් ක්වන ක්කලොේස් මහත්මිය "කමම වැඩසටහක් ක ොටස් ුවවකුව වීමට ලැබීම සහ දිිබඳු ම අවම කිරීකම් සහ නයළු නතරවටම භුක්ති සිඳිය හැකි කපොදු සමතේධියක් ට තුල ප්‍රවර් නය යැනීකම් ටයුත්තට බලපෑම් තති න රලගුණි සිපත්වලට මුහුණ දීමට වඩර කහොඳි් සූ රනම්වීකම් රර්යයට ශ්‍රී ලා ර යට සහරයවීමට ලැබීම කලෝ බැාකුවවට සතුටට ුවණ කි" යනුකව් පවසයි.

ආප ර ළමනර ණ  ක්කෂේත්‍රකයහි අතිශය වැ යත් ස්ධිස්ථරනයක් වන කමම වැඩසටහන හ හර කේශගුණි තත්වය් සින් තති න අව රනම යන යැටළුව සමස්තයක් කලස කයන සිසඳුම් කසවීමට නියමිතය. වකම්ම ස්වභරසි සිපත් අව රනකම් කභෞති කම්ම මූලය පැති ඩවලට සම්බ් යැටළු සිසඳරයැනීම සඳහරවන ක ටි, ම යම සහ දීර්ඝ රලීන වැඩ සටහ් ක්‍රියරත්ම කිරීම සඳහර ශ්‍රී ලා ර යට සහරය ලබරක නු තත. ක ොටස් ක කි් යුක්ත කමම වැඩසටහක් වක් ක ොටසක් ව්ක් අකමරි රනු කඩොලර් මිලියන 110 වටිනර මකි් යුක්ත, කේශගුණි බලපෑම්වලට ඔක ොත්තුදීකම් ශක්තිය දියුණුකිරීකම් වයරපතතියයි. ක වන ක ොටස Catastrophe Deferred Draw Down Option (CATDDO) කලස හඳු්වන අකමරි රනු කඩොලර් මිලියන 102 ක් වන සාවර් න ප්‍රතිපත්ති ණ යකි. CATDDO යනු යම් ට ස්වභරසි සිපතක් නදුවීකම් පසුව ව ට යට ක්ෂණි වම කයො රයතහැකි, මු ේ වශකය් ලබරක න නවතම ණ ය පහසු ම් ක්‍රමයක් වන අත කුවණු ආනයරති ටවේ අතරි් කමම පහසු ම භරසිත න මුේම ට ශ්‍රී ලා රවයි.

ඉහත සඳහ් වයරපතති ක ට අමත ව අව රනම් සිශ්කේෂණ ය කිරීකම් සහ ස්වභරසි සිපත් සඳහර මු ේ කය වීම සහ ක්ෂණ ය යන අාශ සඳහර තරක්ෂණි ආ ර සිශරල ප්‍රමරණ යක් ලබරක නු තත. 'ආප ර අවමකිරීකම් සහ නැවත ප්‍ර තති ස්වභරවයට පත්වීකම් කයෝලීය පහසු කම්' (GFDRR) සහකයෝයකය් කම් තරක්ෂණි ආ ර ලබරදීමට නියමිතය.මාධ්‍ය සම්බන්ධතා
තුළ Colombo
Sandya Salgado
දුර: (+94-11) 5561-325
ssalgado@worldbank.org
තුළ Washington
Gabriela Aguilar
දුර: +1 (202) 473-6768
gaguilar2@worldbank.orgමාධ්‍ය නිරාවරණ අංකය:
SAR/2014/LK

Api
Api

Welcome