COMUNICAT DE PRESĂ

Regiunea de vest a României intensifică competitivitatea şi dezvoltă o strategie de specializare inteligentă, asistată de Banca Mondială

06 septembrie 2013Regiunea de vest intenţionează să ajungă din urmă regiunile similare mai dezvoltate din Uniunea Europeană pe parcursul următoarei perioade de programare 2014-2020

TIMIŞOARA, 6 septembrie 2013— Banca Mondială şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest din România au găzduit astăzi o conferinţă în Timişoara, pentru finalizarea proiectului, cu tema „Servicii de consultanţă pentru intensificarea competitivităţii şi politici inteligente de specializare în regiunea de vest”.

La conferinţă au luat parte aproximativ 50 de participanţi, reprezentând antreprenorii locali, companiile implicate în pregătirea raportului, instituţiile şi administraţiile locale şi naţionale şi camera de comerţ locală.

Sorin Maxim, Director General al Agenţiei Regionale pentru Dezvoltare - Regiunea Vest, a făcut o serie de observaţii introductive, împreună cu Arabela Aprahamian, Specialist Dezvoltarea sectorului privat, Banca Mondială. Domnul Maxim a prezentat, de asemenea, Planul regional de dezvoltare 2014-2020.

Evenimentul de la Timişoara s-a axat pe economia în regiunea de vest, concentrându-se în special pe acele sectoare cu potenţial de specializare inteligentă. Mariana Iootty, Economist Banca Mondială şi Delia Ionica, consultant, au prezentat concluziile raportului de Intensificarea competitivităţii şi specializarea inteligentă în regiunea de vest a României, precum şi concluziile şi recomandările pentru politici şi intervenţii în regiunea de vest.

Scopul proiectului Strategia Europa 2020, lansat în 2010, este de a ataca defectele structurale ale economiilor Europei, reducând concomitent discrepanţele regionale în materie de venit, bunăstare şi oportunităţi. De la sfârşitul  anilor '90, regiunea de vest a României a experimentat o creştere economică rapidă, care s-a concretizat în creşteri salariale şi optimizarea productivităţii. Rata creşterii anuale a randamentului per lucrător s-a ridicat la 15 procente în perioada 2000-2009. Activitatea antreprenorială din regiune este semnificativă – regiunea are una dintre cele mai ridicate aglomerări de întreprinderi şi exportatori din ţară. Regiunea este clasată pe locul trei în România în ceea ce priveşte numărul de firme pe cap de locuitor. În regiunea de vest există peste 200 de companii la 100.000 locuitori. Regiunea are, de asemenea, cel de al treilea cel mai ridicat procent de exportatori din ţară - 15.7 procente.

Conforma raportului, capitalul fizic, uman, natural şi cultural al regiunii poate fi canalizat pentru a obţine o creştere mai cuprinzătoare şi durabilă. Regiunea de vest beneficiază de valori competitive: o infrastructură relativ bogată, acces la ţările vecine, forţă de muncă calificată, formare terţiară calitativă în ştiinţe naturale, matematică, IT, alimentaţie şi agricultură, ştiinţe medicale şi de medicină veterinară, mediu natural virgin extins, active arheologice şi culturale neexploatate.

Raportul notifică faptul că regiunea are un avantaj comparativ aparent în industria auto, textile şi tehnologia informaţiei şi comunicării  (ICT), şi un avantaj comparativ latent în industria agroalimentară şi turism. Fiecare cluster industrial are constrângeri şi elemente specifice care vor modela viitorul, conform raportului, şi poate spori specializarea inteligentă. Sectorul auto ar trebui să se diversifice spre activităţi cu o valoare adăugată mai ridicată şi să promoveze lanţul de valori internaţionale. Sectorul textile ar trebui să construiască abilităţi şi capacităţi care să permită firmelor să proiecteze şi să producă propriile branduri. În sectorul agroalimentar provocarea o constituie optimizarea comercializării produselor locale şi formarea de conexiuni cu marile lanţuri de distribuţie. În ICT, provocarea o constituie extinderea ansamblului actual de activităţi şi capacitatea generală de producţie. În turism, dreptul de proprietate la un nivel politic ridicat şi coordonarea instituţională sunt esenţiale pentru utilizarea la capacitatea maximă a potenţialului şi valorilor existente.

Există domenii de politici comune tuturor sectoarelor care trebuie intensificate în viitor. Cele mai importante patru domenii sunt legate de (i) studii şi formare pentru abilităţi şi curricule relevante pentru management şi industrie, (ii) infrastructura rutieră şi feroviară, (iii) accesul la finanţe, şi (iv) intensificarea cadrului instituţional pentru inovare.

Raportul subliniază faptul că fondurile structurale ale UE şi alte surse pot susţine acţiunile intersectoriale şi specifice sectorului. Resursele naţionale şi finanţarea sectorului privat pot intensifica posesiunea şi eficienţa intervenţiilor specifice, considerate relevante pentru regiunea de vest, în acord cu obiectivele formulate în Politica de coeziunea a UE: (i) intensificarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, (ii) intensificarea competitivităţii la nivelul IMM-urilor, (iii) intensificarea eficienţei şi capacităţii instituţionale în administraţia publică, (iv) protejarea mediului înconjurător şi promovarea eficienţei resurselor şi (v) efectuarea de investiţii în educaţie, abilităţi şi învăţarea pe toată durata vieţii.  

În regiunea de vest a României, dezvoltarea economică a fost oarecum dezechilibrată, cu decalaje teritoriale importante şi o mare concentrare a activităţilor economice şi a exporturilor. Decalajele teritoriale în ceea ce priveşte salariile, productivitatea şi exporturile indică faptul că rezultatele creşterii puternice din deceniul trecut nu s-au distribuit în mod egal. Mai mult decât atât, activitatea economică este concentrată în câteva sectoare, care reprezintă aproape jumătate din cifra de afaceri si ocuparea forţei de muncă a regiunii. Acest lucru poate duce la volatilitate ridicată şi la creşterea valorii adăugate, la o scădere bruscă a produsul intern brut pe cap de locuitor şi a ocupării forţei de muncă în timpul crizei. Modelul de creştere axat pe export al acestui ultim deceniu este vulnerabil la şocurile din pieţele de export.

Acest proiect este un serviciu de consultanţă rambursabil furnizat de Banca Mondială şi cofinanţat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 2007-2013. Proiectul face parte din strategia Băncii Mondiale pentru a oferi asistenţă tehnică României, pentru a sprijini creştere economică şi incluziunea socială.

Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/ECA/RO

Api
Api