REPORTAJ

Eficientizarea investițiilor publice în Moldova

15 iulie 2014


Idei principale
  • Fortificarea proceselor și politicilor investiționale publice pentru selectarea strategică, realizarea și finalizarea proiectelor este importantă pentru asigurarea modernizării infrastructurii necesare transformării economiei și atingerii obiectivelor strategice naționale.
  • Noul raport privind cheltuielile publice în Moldova sugerează modalități de îmbunătățire a sistemului de management al investițiilor publice pentru derularea proiectelor adecvate în timp util și într-o manieră cost-eficientă.

Ce ar putea întreprinde Moldova pentru a face față necesităților sale substanțiale de investiții publice, folosind surse financiare și administrative limitate? Cum ar putea țara să asigure renovarea acoperișurilor instituțiilor de învățământ școlare, înlocuirea conductelor de aprovizionare cu apă sau sprijinirea investițiilor în agricultură într-o manieră mai eficientă?

Image
Potrivit raportului Băncii Mondiale, îmbunătățirea infrastructurii publice într-un cadru fiscal restrâns este posibilă în condițiile în care țara reușește să-și fortifice procesele și politicile investiționale publice în așa mod încât, orice proiect, fie acesta mic sau mare, să poată fi selectat, implementat și finalizat în timp util și într-o manieră cost-eficientă.

Cheia succesului realizării acestui deziderat constă în îmbunătățirea procesului de selectare a proiectelor și determinarea priorității finalizării celor în curs de derulare. Mai mult ca atât, va fi îmbunătățită calitatea pregătirii noilor proiecte prin introducerea unui proces de screening preliminar sistematic al tuturor proiectelor și o evaluare riguroasă a fezabilității economice și a durabilității financiare a proiectelor de bază, potrivit raportului întitulat “Cheltuieli capitale: eficientizarea investițiilor publice pentru competitivitate și creștere incluzivă în Moldova”.

Raportul recomandă, de asemenea, consolidarea rolului de triere pe care Ministerul Finanțelor îl exercită în procesul bugetar, ce s-ar putea solda cu un proces mai credibil și disciplinat, cu introducerea în buget a unui număr mai mic de proiecte de calitate precară, care nu se conformează procedurii corespunzătoare.

Moldova dispune de un set activ de proiecte curente în mai multe sectoare – agricultură, sănătate, educație, transport și servicii. În parteneriat cu Banca Mondială, de exemplu, țara a alocat circa 162 milioane de dolari SUA pentru șapte proiecte active realizate în diverse domenii.

Însă proiectele, în special cele mici, pe care țara le realizează de sine-stătător, ar putea fi mai eficiente dacă s-ar conduce de un cadru format din opt pași – începând cu elaborarea conceptului de proiect și screening, până la analiza și evaluarea proiectelor finalizate. Potrivit raportului, deosebit de utilă pentru eficientizarea investițiilor publice s-a dovedit monitorizarea activă a performanței financiare și nefinanciare a proiectelor. De asemenea, (fapt elucidat și într-un alt raport privind Analiza Cheltuielilor Publice, care se bazează pe aceste constatări pentru examinarea provocărilor specifice cu care se confruntă autoritățile subnaționale), autoritățile locale vor fi împuternicite să selecteze, să monitorizeze și să finanțeze proiectele, care sunt relevante pentru acestea.

Cadrul diagnostic pentru managementul investițiilor publice și rezumatul constatărilor din Moldova

Image

Vezi “Cadrul diagnostic pentru evaluarea managementului investițiilor publice”, document de lucru pentru studii de politici al Băncii Mondiale, nr.5397, 2010

Pentru asigurarea succesului îmbunătățirii eficienței cheltuielilor capitale, raportul subliniază necesitatea abordării anumitor provocări la nivel de sector:

  • În sectorul transporturilor, este important de determinat prioritatea proiectelor de investiții reieșind din criterii obiective, ce va permite direcționarea surselor disponibile spre proiectele cu cel mai înalt impact economic și social scontat. La fel de importantă este implementarea la nivel local a noilor norme de întreținere a drumurilor pentru stabilirea regulilor clare de întreținere a drumurilor locale și a alocațiilor destinate renovării.
  • În domeniul locuințelor și serviciilor comunale, este important de consolidat competențele administrative și de achiziții ale autorităților și companiilor de servicii comunale locale în vederea creșterii capacității de absorbție a fondurilor de la donatori, elaborării ghidurilor și standardelor tehnice pentru proiectarea, edificarea și exploatarea infrastructurii de alimentare cu apă și salubrizare pentru maximizarea utilizării surselor disponibile și îmbinarea surselor și capacităților în vederea obținerii economiilor de scară.
  • În sectorul educației, deosebit de importantă este determinarea priorității și îmbunătățirea screening-ului, astfel încât cheltuielile publice să contribuie la asigurarea oportunităților egale și îmbunătățirea monitorizării (în special a indicatorilor nefinanciari și o abordare mai programatică).
  • În sectorul sănătății, printre principalele elemente se regăsesc fortificarea îndrumării strategice și optimizarea rețelei de instituții spitalicești în vederea sporirii eficienței și echității accesului la servicii medicale.
  • În agricultură, etapele critice cuprind evaluarea programelor în curs de derulare și din trecut pentru elaborarea unei noi strategii pentru sectorul agrar și dezvoltarea rurală grație unui program de subvenții investiționale mai selectiv, axat pe sprijinirea integrării și competitivității pe piață, totodată promovând creșterea și echitatea printr-o înrolare mai mare a gospodăriilor agricole mici în programele de subvenționare.

Un regulament adoptat de Guvernul Republicii Moldova în decembrie 2013 prevede cadrul de reformare a managementului investițiilor publice, inclusiv mulți dintre pașii evidențiați în raportul dat. Totuși, mai rămân multe a fi făcute sub aspect de creștere a eficienței și echității investițiilor publice în Moldova. Pe lângă implementarea cadrului de reglementare recent adoptat, îmbunătățirea continuă a monitorizării ar putea determina mai multe ajustări pe viitor. De asemenea, vor fi necesare măsuri concomitente pentru extinderea îmbunătățirii managementului investițiilor publice și la nivel local.

Download full report (PDF, 96 pages)


Api
Api