Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy spodziewa się przejściowego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce

5 pazdziernika 2016

WARSZAWA, 5 października 2016 r. Bank Światowy obniża prognozę wzrostu polskiej gospodarki na 2016 r. do 3,2 procent z 3,7 procent oczekiwanych w kwietniu z powodu osłabienia w inwestycjach. W latach 2017 i 2018 tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) może przyspieszyć do odpowiednio 3,4 i 3,5 procent (kwietniowa prognoza to odpowiednio 3,5 i 3,5 proc.) za sprawą spodziewanego odbicia w inwestycjach, w tym również tych finansowanych ze środków publicznych, oraz silnej konsumpcji prywatnej.

Z powodu osłabienia w inwestycjach, w pierwszej połowie 2016 r. polska gospodarka spowolniła do 3,1 procent z 3,6 procent w całym roku 2015. Z drugiej strony, relatywnie szybki wzrost Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej jest podtrzymywany przez konsumpcję prywatną dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy - stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) spadła w drugim kwartale do 6,2 proc., co jest najlepszym wynikiem w historii tego badania.

„Solidny wzrost konsumpcji prywatnej podtrzymywany przez dobrą sytuację na rynku pracy, tani kredyt czy program ‘Rodzina 500 plus’ napędzają wzrost gospodarczy w Polsce” - mówi Leszek Kąsek, starszy ekonomista w warszawskim biurze Banku Światowego. „Z kolei niższa absorbcja funduszy z Unii Europejskiej czy niepewność w polityce regulacyjnej nie służy inwestycjom. Niektórzy przedsiębiorcy mogą nie wiedzieć, w jaką stronę zmierzają poszczególne reformy stąd część z nich wstrzymuje się z decyzjami inwestycyjnymi” - dodaje Leszek Kąsek.

Opóźnienia w wydatkowaniu środków z perspektywy unijnej 2014-2020 przyczyniły się z drugiej strony do zdecydowanie wyższej nadwyżki budżetowej samorządów w pierwszej połowie 2016 r. niż w roku ubiegłym. Dzięki temu, przy istotnym spadku inwestycji publicznych w 2016 r., deficyt sektora finansów publicznych według metodologii unijnej ESA może w 2016 r. wynieść zaledwie 2,1 procent PKB wobec 2,6 procent w roku ubiegłym. W roku 2017 deficyt może jednak wzrosnąć do 2,9 procent, ocenia Bank Światowy.

Koniunktura w polskiej gospodarce będzie w najbliższym czasie w dużej mierze zależeć od rozwoju sytuacji na świecie. W czerwcu bieżącego roku Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarki światowej do 2,4 procent z 2,9 procent oczekiwanych w styczniu. Od tamtego czasu, za sprawą osłabienia w światowym handlu, słabego tempa inwestycji i niepewności politycznej, sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu.

W ocenie Banku Światowego, w najbliższych latach wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej będzie również umiarkowany - w 2016 r. wyniesie 1,8 procent, by w roku 2017 spowolnić do 1,4 procent.

W momencie, kiedy możliwości wspierania gospodarki poprzez narzędzia polityki pieniężnej czy fiskalnej są ograniczone, sposobem na poprawę konkurencyjności europejskiej gospodarki mogłyby być reformyw sektorze usług zmierzające do jego liberalizacji, głosi opublikowany w środę raport Banku Światowego „EU Regular Economic Report”.

„Wzrost potencjalny w Unii Europejskiej jest obniżany poprzez niskie inwestycje, spadającą liczbę osób w wieku produkcyjnym oraz pogarszające się wskaźniki wydajności pracy” - mówi Doerte Doemeland, ekonomistka Banku Światowego i współautorka raportu. „Możliwości wspierania gospodarki poprzez różnego rodzaju polityki są ograniczone. Deregulacja sektora usług jest jednym z kluczowych sposobów na wzmocnienie wzrostu i poprawę na rynku pracy” - dodaje Doerte Doemeland.

Sektor usług odpowiada za trzy czwarte PKB Unii Europejskiej. Zatrudnionych w nim jest dwie trzecie pracujących. Jednocześnie regulacje tego sektora są dużo większe niż w pozostałych krajach OECD spoza Unii Europejskiej. Aż jedna piąta pracowników w Unii Europejskiej zatrudniona jest w ramach zawodów regulowanych takich jak na przykład usługi prawne, budownictwo czy architektura, borykając się z rożnego rodzaju ograniczeniami.

Najbardziej regulowane obszary - w tym finanse, księgowość, transport, telekomunikacja czy prawo - są kluczowym motorem wzrostu w gospodarkach rozwiniętych. Jednak w Unii Europejskiej, firmy z danego kraju nie mogą często oferować swoich usług w innym kraju, jeśli nie dokonają poważnych, strukturalnych zmian w zakresie struktury własnościowej, ubezpieczenia, członkostwa w profesjonalnych stowarzyszeniach czy kwalifikacji pracowników.

***

Grupa Banku Światowego

Misją Grupy Banku Światowego jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju.
W skład grupy wchodzi pięć instytucji: Bank Światowy, czyli Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA); Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC); Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA); oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, instytucje te oferują finansowanie, usługi doradcze (non-profit) i inne formy wsparcia potrzebne krajom w celu rozwiązywania kluczowych problemów w polityce rozwoju.

Polska jest członkiem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju od 1986 r. Od tego czasu, Bank Światowy jest jedną z najważniejszych instytucji wspierających rozwój Polski. W sumie udzielił jej pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów doradczych w zakresie finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/029

Api
Api