KOMUNIKAT PRASOWY

Wsparcie w wysokości 504 milionów dolarów na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry i Wisły zatwierdzone przez kierownictwo Banku Światowego

23 lipca 2015


WASZYNGTON, 23 lipca 2015 roku—Rada Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego zatwierdziła dzisiaj „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” o wartości 460 milionów euro (504 milionów dolarów) w celu poprawy dostępu do zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla mieszkańców wybranych obszarów w dorzeczu Górnej Wisły oraz Odry oraz wzmocnienia potencjału polskich instytucji w zakresie skuteczniejszego usuwania skutków powodzi. 

„Nauczeni trudnym doświadczeniem katastroficznych powodzi z 1997, 2006 i 2010 roku wiemy, że duże krajowe ośrodki o znaczeniu przemysłowym, handlowym i turystycznym, zapewniające miejsca pracy i wiele wnoszące do gospodarki narodowej, są szczególnie mocno narażone na wystąpienie powodzi. Jak wynika z prognoz, sytuacja ta będzie się pogłębiać” - stwierdziła Mamta Murthi, dyrektor w Banku Światowym na kraje Europy Środkowej i kraje bałtyckie. „Dzięki lepszym zabezpieczeniom przeciwpowodziowym na zagrożonych terenach zamieszkiwanych przez 15 milionów ludzi będzie można ograniczyć ryzyko i wzmocnić wspólny dobrobyt wszystkich beneficjentów projektu” – dodała Murthi. „Cieszymy się, że możemy wesprzeć polski rząd w wysiłkach na rzecz ochrony ludności, a także ograniczania wpływu powodzi na produkcję przemysłową i rolną oraz na klimat inwestycyjny, przyczyniając się w ten sposób do trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.”

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszaną przez polski rząd potrzebę kontynuowania budowy zabezpieczeń na najbardziej zagrożonych terenach w dorzeczu Odry i rozpoczęcia działań na rzecz zapewnienia podobnego poziomu ochrony w dorzeczu Górnej Wisły. Dodatkowo, na poziomie ogólnokrajowym, nowy projekt ma ułatwić powstanie platformy wymiany doświadczeń zebranych w wymiarze programowym i instytucjonalnym podczas realizacji „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry”. Dorzecze Odry może się pochwalić wieloma opracowaniami dotyczącymi tamtejszego systemu wodnego, obejmującymi okres ponad stu lat, podczas gdy dorzecze Wisły – charakteryzujące się jeszcze większym i bardziej złożonym systemem wodnym – nie zostało jak dotąd tak szczegółowo zbadane.   

„Naszym celem jest dobre przygotowanie na przyszłość. W projekcie zamierzamy uwzględnić wnioski płynące z poprzednich projektów przeciwpowodziowych z myślą o odpowiednim ukierunkowaniu zabezpieczeń na wybranych obszarach dorzecza Odry i Górnej Wisły pod kątem ich skuteczności i odporności na powodzie, jakie mogą nadejść w przyszłości” -  powiedział Winston Yu, starszy specjalista ds. zasobów wodnych i szef projektowego zespołu zadaniowego.  

W ramach projektu infrastruktura przeciwpowodziowa i inne rozwiązania zostaną zainstalowane na trzech wyznaczonych obszarach, czyli w dorzeczu Środkowej i Dolnej Odry, Nysy w Kotlinie Kłodzkiej i w wybranych lokalizacjach w dorzeczu Górnej Wisły, takich jak Kraków, Sandomierz oraz tereny nad dopływami Raby i Sanu. Oprócz tego, projekt ma doprowadzić do wzmocnienia krajowego potencjału instytucjonalnego w zakresie zarządzania powodziowego i prognozowania, a także umiejętności operacyjnych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji już istniejącej i nowej infrastruktury, z zastosowaniem zaawansowanych urządzeń do prognozowania pogody i wykorzystaniem powodziowych modeli symulacyjnych. Projekt obejmie również rozwój kompetencji w dziedzinie sporządzania Planów Zarządzania Dorzeczem Rzeki (PZRP) i planów priorytetów inwestycyjnych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, a także doskonalenie ram polityki przeciwpowodziowej i trafniejszego prognozowania, wczesnego ostrzegania oraz eksploatacji obecnej i planowanej infrastruktury. 

„Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” wpisuje się w priorytety polskiego rządu dla sektora i jest zbieżny z programem Grupy Banku Światowego dla Polski, opartym na promowaniu wspólnego dobrobytu, konkurencyjności gospodarczej, sprawiedliwości i integracji z uwzględnieniem działań na rzecz klimatu, co ma doprowadzić do trwałego rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju; jest też zgodny ze Strategią Partnerstwa dla Kraju opracowaną przez Bank Światowy dla Polski (CPS) na lata 2013-2016.

Kontakty medialne
W Washington, DC
Elena Karaban
tel : +1-202-473-9277
ekaraban@worldbank.org
W Warsaw
Dorota Kowalska
tel : +1-202-294-6355
dkowalska@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2015/ECA/115

Api
Api

Welcome