KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy udziela Polsce pożyczki o wartości 912,7 mln euro w celu wsparcia wzrostu i odporności gospodarki

23 lipca 2015


WASZYNGTON, 23 lipca 2015 r.— Rada Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego zatwierdziła dzisiaj „Drugą pożyczkę na cele polityki rozwoju na rzecz wzrostu i odporności gospodarki” (DPL2) dla Polski o wartości 912,7 mln euro (w przybliżeniu, jeden miliard dolarów) jako wsparcie dla wzrostu gospodarczego i odporności, które podniosą dynamikę tworzenia miejsc pracy i poszerzą zasięg wspólnego dobrobytu.

Jest to kolejna z serii dwóch pożyczek dla Polski, oparta na trzech filarach, takich jak:

  • Wzmocnienie odporności makroekonomicznej poprzez obniżenie poziomu deficytu fiskalnego i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z celem średniookresowym oraz wsparcie nadzoru makro-ostrożnościowego;
  • Wzmocnienie elastyczności rynku pracy i promocji zatrudnienia; oraz
  • Poprawa konkurencyjności i innowacyjności w sektorze prywatnym.

„Od ponad dwóch dekad Polska osiąga imponujący wzrost gospodarczy, a Bank Światowy z całą gotowością kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz rządowego programu reform zmierzającego do wzmocnienia finansów publicznych i poprawy odporności sektora finansowego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz promowania bardziej dynamicznej i innowacyjnej gospodarki” – powiedziała Mamta Murthi, dyrektor w Banku Światowym na kraje Europy Środkowej i kraje bałtyckie. „Liczymy na dalszą ścisłą współpracę i wymianę międzynarodowych doświadczeń, dzięki którym możemy pomagać przy opracowywaniu konkretnych reform, a jednocześnie poznawać polskie przykłady i przekazywać je innym krajom.”

Pożyczka DPL2 dotyczy działań programowych podejmowanych w reakcji na najważniejsze wyzwania, które obecnie stoją przed polską gospodarką, wśród których należy wymienić zwiększenie odporności na wstrząsy, jakie mogą się pojawić w przyszłości; wzmocnienie rynków pracy; poprawę otoczenia biznesu i promowanie innowacyjności. Kontynuacja reform jest niezbędna, aby Polska gospodarka utrzymała konkurencyjność podejmując wysiłki w celu podniesienia produktywności i ekspansji na nowych rynkach.

„Przed Polską stoi wyzwanie polegające na utrzymaniu imponującego tempa wzrostu” – stwierdził Theo Thomas, główny ekonomista i szef zespołu zadaniowego pracującego na pożyczką. „Dzięki reformom objętym środkami pożyczki polska gospodarka będzie mogła zachować konkurencyjność i elastyczność w obliczu ewentualnych wstrząsów gospodarczych. Przyczyni się to do ożywienia inwestycji i zatrudnienia, tak aby z owoców polskiego dobrobytu mogli szeroko korzystać wszyscy obywatele.”

Bank Światowy wspiera działania dotyczące wymienionych, priorytetowych reform za pośrednictwem środków pożyczkowych i porad dotyczących projektowania reform, a także szeroko rozumianej pomocy merytorycznej i usług doradczych. Inicjatywy objęte pożyczką DPL2 wpisują się w Strategię Partnerstwa dla Kraju (CPS) opracowaną przez Bank Światowy dla Polski na lata 2013-2016. Pożyczki udzielane Polsce przez Bank Światowy wspierają reformy gospodarcze na etapie ich realizacji; akcentują reformy, w których Polska kroczy w awangardzie przemian; a także wzmacniają potencjał instytucjonalny, między innymi poprzez prace nad nowymi przepisami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.worldbank.org/pl

Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

 

Kontakty medialne
W Waszyngtonie
Elena Karaban
tel : +1-202-473-9277,
ekaraban@worldbank.org
W Warszawie
Dorota Kowalska
tel : +1-202-294-6355,
dkowalska@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2015/ECA/116

Api
Api