KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy: Ożywienie gospodarcze w Europie nabiera tempa, choć powoli, i nadal niesie ze sobą znaczne ryzyka

28 maja 2015


Aby zapewnić trwałość ożywienia gospodarczego, Europa musi kontynuować reformy promujące eksport i inwestycje, tworzyć miejsca pracy i chronić grupy wrażliwe 

BRUKSELA, 28 maja 2015 r. Oczekuje się, że tempo wzrostu gospodarczego w Europie nadal będzie wzrastać, od zera w 2013 r. i 1,3% w 2014 r., do 1.8% i 2.0% odpowiednio w 2015 r. i 2016 r. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EU-CEE) nadal będą rozwijać się w tempie wyższym od średniej europejskiej, a tempo wzrostu w 2015 r. przekroczy 2.4%,  oparciu o solidny popyt konsumencki, stopniowy powrót inwestycji oraz nieprzerwany wzrost eksportu, mówi najnowszy raport gospodarczy Banku Światowego EU Regular Economic Report (EU RER) opublikowany dziś w Brukseli.

Ożywienie w roku 2014 było szczególnie intensywne w Niemczech, na Węgrzech w Irlandii, Polsce i Wielkiej Brytanii, natomiast kraje Europy południowej wreszcie powróciły na ścieżkę wzrostu po znaczącej restrukturyzacji finansowej i gospodarczej, pomimo rosnących obaw odnośnie trudnej sytuacji finansowej w Grecji i ogólnie słabego handlu globalnego.

“W wielu krajach EU-CEE, takich jak Polska, Bułgaria I Rumunia, głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy był eksport,” mówi Mamta Murthi, Dyrektor Regionalny Banku Światowego na Europę Środkową i kraje bałtyckie.

“Wynikało to częściowo z faktu, ze bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) pomagają krajom w integracji z globalnymi łańcuchami wartości i dynamizacji eksportu. Niemniej, kiedy FDI spady po okresie kryzysu, w poszczególnych krajach pojawiła się większa potrzeba dalszej koncentracji na poprawie środowiska prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju umiejętności, zachęcania do innowacji, inwestycji w infrastrukturę, oraz zmniejszania barier regulacyjnych, tak, by ponownie przyciągnąć FDI i stymulować wzrost eksportu.”

Według raportu, umocnienie wzrostu gospodarczego i poprawa regulacji rynku pracy pomogą w zmniejszeniu odsetka osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Od roku 2008, odsetek osób zagrożonych ubóstwem wzrósł w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do ponad 23%, ponieważ spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego pociągnęło za sobą utratę miejsc pracy, zwłaszcza w grupie osób młodych i mniej wykwalifikowanych, spychając je poniżej progu ubóstwa. W przyszłości, zdaniem autorów raportu, ożywienie gospodarcze i zmniejszenie stopy bezrobocia, w połączeniu ze zwiększoną przestrzenią fiskalną na  wydatki socjalne w niektórych krajach EU-CEE, doprowadzą do stopniowego zmniejszenia ubóstwa.

Choć prognozy wzrostu dla Europy są umiarkowanie optymistyczne, wspierane przez jednorazowy spadek cen ropy i poluzowanie ilościowe (quantitative easing) przez Europejski Bank Centralny, raport twierdzi, iż szereg ryzyk nadal wymaga starannego zarządzania; są to między innymi: (1) potencjalny wzrost zmienności na rynkach finansowych w przypadku wprowadzenia przez UE i USA odmiennej polityki monetarnej; (2) nowa presja na finanse publiczne, wynikająca z połączenia niskiej inflacji i umiarkowanego wzrostu; (3) ograniczona dostępność nowych kredytów inwestycyjnych, wynikająca z niskich zwrotów i niekompletnych reform bankowych; oraz (4) potencjalnie negatywny wpływ na zaufanie, wynikający z nadal istniejących napięć finansowych w Grecji czy napięć geopolitycznych na Ukrainie.

Jak mówi Theo Thomas, Główny Ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej oraz szef zespołu przygotowującego raport EU RER, “W wielu krajach wyzwania średnio- i długoterminowe polegają na przeniesieniu punktu ciężkości polityki z korekt makroekonomicznych i fiskalnych w kierunku rozwiązań o charakterze strukturalnym, promujących rozwój i konkurencyjność. Reformy strukturalne obejmują między innymi dalsze uelastycznianie rynku pracy, poprawę środowiska prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszanie barier handlowych (w tym w zakresie świadczenia usług w obrębie UE), oraz promowanie umiejętności niezbędnych do dynamicznego kreowania miejsc pracy i innowacji. Będzie to musiało być połączone z dostępną finansowo polityką społeczną, pomagającą chronić grupy najbardziej wrażliwe, przy równoczesnym promowaniu większej integracji społecznej i integracji na rynku pracy.”

Raport online dostępny jest pod adresem:

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/eu-rer-1-eng.pdf

Więcej informacji na temat programów Banku Światowego w krajach EU-CEE można znaleźć pod adresem:

https://www.worldbank.org/en/country/centraleuropeandthebalticsKontakty medialne
W Brukseli
Anna Kowalczyk
tel : +32 488 722 483,
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader-King,
tel : +1 (202) 458-2736,
kschrader@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2015/ECA/080

Api
Api