KOMUNIKAT PRASOWY

Zdaniem Banku Światowego, polski sektor szpitali wymaga silniejszego zarządzania

9 czerwca 2014WARSZAWA, 9 czerwca 2014 roku – Jak podkreślono w nowym raporcie strategicznym Banku Światowego zatytułowanym „Polska – poprawa stabilności finansowej szpitali: w kierunku podejścia systemowego”, aby uzyskać trwałą poprawę funkcjonowania polskich szpitali potrzebne są kompleksowe reformy.   

Autorki raportu zwracają uwagę na fakt, że polski system szpitali jest nadmiernie rozbudowany, a model organizacji, regulacji i finansowania szpitali sprawia, że poszczególne placówki konkurują miedzy sobą w sposób, który nie przynosi korzyści pacjentom. W raporcie przedstawiono wszechstronną diagnozę problemów stojących przed sektorem, w tym także problemów związanych z finasowaniem.

Autorzy raportu proponują konkretne działania prowadzące do trwałej poprawy efektywności sektora i do uwolnienia zasobów, dzięki którym będzie można lepiej zaspokajać potrzeby pacjentów. Ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku stanowi dobry punkt wyjścia, gdyż wprowadza większą odpowiedzialność finansową organów założycielskich szpitali. Z międzynarodowych doświadczeń wynika, że niezbędne są dodatkowe reformy, w tym między innymi:

- Rozwój współpracy między szpitalami (a nie tylko konkurencji) i utworzenie sieci szpitali. Realizacja wysokospecjalistycznych usług powinna być skoncentrowana, a w placówkach należy zorganizować skoordynowany system opieki zdrowotnej. Jak dowiedziono, jest to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie zbędnych inwestycji i zapewnienie wysokiej jakości usług. Chcąc zrealizować ten cel, należy: (i) zaprojektować i wdrożyć „mapy potrzeb zdrowotnych”, aby zoptymalizować model organizacji świadczeniodawców na danym obszarze z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych lokalnych mieszkańców; a także (ii) wprowadzić silne bodźce zachęcające organy założycielskie szpitali do dalej idącego współdziałania.

- Zorganizowanie nabywania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w taki sposób, aby zachęcać do zmiany podejścia do realizacji świadczeń i doprowadzić do tego, że ceny usług szpitalnych będą lepiej odzwierciedlać relatywne koszty.

- Unowocześnienie mechanizmów zapewniania jakości w kierunku mniejszego nacisku na nakłady i pomiaru jakości w bardziej sprecyzowany i przejrzysty sposób.   

Do realizacji takiego programu będą potrzebne zmiany organizacyjne, a zwłaszcza silne zarządzanie niezbędne w każdym mocno zdecentralizowanym sektorze. Jednocześnie, szpitale i samorządy mogą same wprowadzać ulepszenia, na przykład tworząc i publikując tabele prezentujące kluczowe wskaźniki wydajności szpitali, rozwijając potencjał w zakresie zarządzania i nadzoru, opracowując systematyczne ewaluacje i promując uczenie się od siebie wzajemnie, a także projektując strategiczne ramy działań średnio i długoterminowych.

„Prezentowany raport jest odzwierciedleniem dialogu dotyczącego kierunków polityki, jaki prowadzimy w Polsce z różnymi interesariuszami, zawiera też propozycje rozwiązań opartych na najlepszych międzynarodowych praktykach” powiedział Xavier Devictor, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich. „Wiele już osiągnięto, ale wciąż jeszcze sporo zostaje do zrobienia w zakresie poprawy realizacji usług zdrowotnych w Polsce. Bank Światowy jest gotowy wesprzeć decydentów i dzielić się z Polską międzynarodowym doświadczeniem.”


Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : + 48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2014/ECA/083

Api
Api

Welcome