Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

KOMUNIKAT PRASOWY

Innowacyjność i technologia mogą pomóc w utrzymaniu szybkiego wzrostu w krajach tzw. Emerging Europe

10 lutego 2012
Raport Banku Światowego zaleca działania zmierzające do pobudzenia innowacyjności w regionie.

Warszawa, 9 lutego 2012 – Przedstawiony dzisiaj w Warszawie raport Banku Światowego, Igniting Innovation: Rethinking the Role of Government in Emerging Europe and Central Asia, wzywa ten region do podjęcia zdecydowanychkroków w celu usytuowania się bliżej granic naukowych i technologicznych i odzyskania przywództwa w układzie regionalnym a nawet globalnym. Absorbcja innowacji i technologii są szeroko uznane jako główne źródła wzrostu gospodarczego tak dla gospodarekrozwijających się, jak i zaawansowanych.

Raport stwierdza, że Rządy mogą odgrywać ważną rolę we wprowadzaniu na rynek innowacji i technologii w rozwijających się państwach Europy i Środkowej Azji (ECA) (emerging markets), jednakże źle zaprojektowane i źle wdrożone interwencje rządowe mogą dodatkowo utrudnić rozwój kultury innowacyjności i przedsiębiorczości wśród społeczności biznesowych i badawczych. Kluczowe znaczenie dla rządów ma dokonanie wyboru właściwych polityk i przykładów krajów do naśladowania a nie wdrażanie środków wspierania innowacji, które nie pasują do kontekstu danego kraju.

Widzimy absorbcję innowacji i technologii jako kluczowy element podtrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB w Polsce i regionie poprzez stałą poprawę konkurencyjności w średnim i długim horyzoncie czasowym”, powiedział Janamitra Devan, Wice-Prezydent i Naczelnik Wydziału do spraw Rozwoju Sieci, Sektora Finansowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC).  „Ten raport Banku Światowego ma na celu pomóc rządom w regionie wdrożyć polityki, które w sposób efektywny uczynią przyjmowanie innowacji i technologii centralnym elementem krajowych strategii rozwoju i wzrostu.”

Region ten posiada tradycję doskonałości w zakresie uczenia się oraz badań podstawowych, które mogą zapewnić podstawę do przyszłych innowacji o charakterze komercyjnym. Jednakże przejście od silnego fundamentu badawczego do produktywnych ekonomicznie zastosowań komercyjnych pozostaje brakującym ogniwem o krytycznym znaczeniu. Dziedzictwo centralnego planowania wymaga jeszcze pełnego wyplenienia, ponieważ wiele publicznych instytutów badawczo-rozwojowych [B-R] nadal działa jako samodzielne jednostki, często odizolowane od realiów rynków.

Raport pokazuje w jaki sposób budować silne podstawy badawcze dla regionu, które będą pomocne we wspieraniu komercjalizacji. Dokonuje też analizy czterech aspektów systemu innowacji – współpracy międzynarodowej, instytucji badawczo-rozwojowych, rządowych instrumentów wsparcia finansowego oraz klimatu inwestycyjnego – i formułuje wniosek, że dla dania zapłonu innowacyjności w państwach Europy i Środkowej Azji konieczne jest podjęcie następujących kroków:

Wspieranie współpracy lokalnych badaczy i inwestorów zagranicznych – i przyciąganie zagranicznych inwestycji w sektorze B-R. Aby rozszerzyć integrację z globalną społecznością B-R, rządy powinny wspierać lokalnych współinwestorów w uzyskiwaniu międzynarodowej ochrony patentowej zanim wynegocjują oni sprawę własności ich wspólnych patentów ze swoimi zachodnimi współinwestorami.

Restrukturyzacja instytutów badawczo-rozwojowych. Aby lepiej ukierunkować sektor B-R i komercjalizować jego wyniki, politycy powinni sprawić by struktury międzynarodowe, finansowanie i zarządzanie koncentrowały się na rzeczywistym potencjale każdej organizacji oraz lokalnym i globalnym zapotrzebowaniu na ich produkty.

Aby promować podejmowanie ryzyka i pobudzać rynki dla prywatnego kapitału ryzyka, twórcy politycy powinniteż ocenić instrumenty wsparcia i opracować nowe, oparte na dobrych praktykach międzynarodowych,takie jak granty dopasowujące, mini granty, pożyczki i instrumenty venture capital.

Ułatwianie handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przedsiębiorczości w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności. Aby reformy w zakresie innowacyjnościwpływały na rzeczywistość, rządy muszą poprawić łatwość prowadzenia działalności w państwach Europy i Środkowej Azji w wymierny sposób - kładąc szczególny nacisk na te aspekty, które mają kluczowe znaczenie dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, firm rozpoczynających i rozkręcających działalność takie, jak rozpoczynanie działalności gospodarczej, ochrona inwestorów i uzyskiwanie kredytu oraz egzekwowanie kontraktów.

Raport bada wnioski płynące z instytucji publicznych i programów działających na rzecz innowacyjności, zarówno tych które odniosły sukces, jak i tych, które zawiodły, w się krajach Europy i Środkowej Azji, jak i Chin, Finlandii, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Definiuje on polityki, które mają niekorzystny wpływ na innowacyjność oraz luki w polityce, które, jeżeli zostaną wypełnione, mogłyby mieć katalizujący wpływ na innowacyjność sektora prywatnego.

Bank Światowy zgromadził znaczne zasoby doświadczenia operacyjnego i analitycznego w tym regionie, uwzględniając projekty pomocy technicznej, które są obecnie przygotowywane w Polsce, Bułgarii i Rumunii. Wyniki i rekomendacje oferowane przez raport mają na celu właczenie się do dyskusji na temat roli rządu w polityce innowacyjności. Raport radzi w jaki sposób uczynić innowacyjność i adaptację technologii centralną częścią strategii rozwoju i wzrostu w państwach, które przeszły przez fazę przekształceń.

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : +48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Elena Karaban
tel : (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgApi
Api