KOMUNIKAT PRASOWY

Według nowego raportu Banku Światowego, Polska jest na dobrej drodze do realizacji celów strategii „Europa 2020”, jednak nadal potrzebne są reform w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i innowacji

21 marca 2011
Zwiększenie poziomu zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji, intensyfikacja wprowadzania innowacji i absorpcji nowych technologii pozwoli Polsce wejść na ścieżkę szybszego wzrostu – mówi Bank Światowy

WARSZAWA, 21 marca 2011 – Bank Światowy zaprezentował dziś w Warszawie swój najnowszy raport, zatytułowany „Europa 2020 a Polska: intensyfikacja rozwoju i podnoszenie konkurencyjności poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji i innowacje” (Europa 2020 Polska: Fueling Growth and Competitiveness in Poland through Employment, Skills, and Innovation). Raport zawiera analizę możliwości poczynienia przez Polskę postępów w zakresie realizacji celów strategii Europa 2020 dla osiągnięcia wyższych wskaźników wzrostu, przedstawiono w nim też rekomendacje w tej kwestii.

„Polska w bardzo dobrym stylu przetrwała światowy kryzys, nie ma jednak pewności co do tego, czy będzie w stanie powrócić do wysokich stóp wzrostu gospodarczego sprzed kryzysu, przekraczających 5% rocznie, ani też czy będzie w stanie się rozwijać w tempie podobnym do osiąganego przez inne kraje na podobnym poziomie rozwoju jak Chile, Republika Korei czy Malezja,” mówi Marcin Piątkowski, World Bank Senior Economist i jeden z autorów raportu. „Polska już podjęła ważne reformy w wielu obszarach, musi jednak pójść jeszcze dalej, aby utrzymać swe imponujące tempo wzrostu sprzed kryzysu i zrealizować nowe cele strategii „Europa 2020”, w stosunku do których Polska nadal ma zaległości.”

Cele strategii „Europa 2020” – sytuacja Polski:

Cele strategii Europa 2020

Polska

   

75% ludności w wieku 20-64 lata powinno mieć zatrudnienie

64.9%

3% PKB UE powinno być inwestowane w badania i rozwój

0.59%

Odsetek osób wcześnie odchodzących ze szkół powinien wynosić nie więcej niż 10%

5.3%

Co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat powinno mieć wykształcenie wyższe

32.8%

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE o 20 mln

10.4 mln[1]

[1]Cel dla Polski wynosi 1.5 mln.

 

Oficjalne szacunki wskazują, że po kryzysie potencjalna stopa wzrostu gospodarczego może spaść nawet o jeden punkt procentowy rocznie. Bank Światowy rekomenduje podjęcie reform w obszarze zatrudnienia, edukacji, podniesienia kwalifikacji, technologii oraz innowacji, które mogłyby zrównoważyć oczekiwany spadek potencjału wzrostowego i wprowadzić Polskę na ścieżkę jeszcze szybszego rozwoju.

  • Zwiększenie zatrudnienia: Największy potencjał w zakresie zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy daje się zauważyć w grupie pracowników starszych wiekiem i kobiet. Wzrost zatrudnienia w tych grupach wiązałby się ze znacznymi korzyściami gospodarczymi – gdyby osoby starsze były w Polsce równie aktywne zawodowo jak w Niemczech, PKB Polski mógłby być wyższy nawet o 6%. Wyższy wskaźnik zatrudnienia ma również kluczowe znaczenie w świetle starzenia się społeczeństwa i zwiększenia oczekiwanej długości życia. Raport zaleca zwiększenie aktywności gospodarczej starszych pracowników (w szczególności kobiet z tej grupy) poprzez reformę świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego i rozwój elastycznych form zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, podnoszenia kwalifikacji oraz podniesienia wieku emerytalnego.
  • Wypełnienie luki w obszarze kwalifikacji: według analiz Banku Światowego, struktura zatrudnienia w Polsce wskazuje na potrzebę wzbogacenia umiejętności ogólnych („miękkich”), postaw względem pracy, a także umiejętności o charakterze behawioralnym, takich, jak odpowiedzialność, niezawodność, motywacja, zaangażowanie, umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole. Raport zaleca opracowanie podejścia „opartego na wynikach” dla wszystkich poziomów nauczania, a także położenie większego nacisku na umiejętności ogólne, stanowiące podstawę mobilności siły roboczej.
  • Reforma edukacji: raport zaleca wzmocnienie stopnia licencjata i włączenie go, jako istotnego elementu, do przyszłego systemu edukacji ustawicznej. Zaleca również rozszerzenie misji instytucji szkolnictwa wyższego i podniesienie ich efektywności poprzez finansowanie zadaniowe.
  • Przeorientowanie w kierunku absorpcji technologii i innowacji: Rozwój Polski w ostatnich dziesięcioleciach oparty był w znacznym stopniu na akumulacji kapitału. Jednak w dłuższej perspektywie, rozwój będzie uzależniony głównie od dyfuzji i absorpcji technologii, nowych dla poszczególnych firm czy krajów, oraz innowacji, W związku z tym raport zaleca przeznaczanie środków publicznych na wspieranie wspólnych wynalazków tworzonych we współpracy z partnerami zagranicznymi, promowanie współpracy międzynarodowej i przekazywanie wiedzy. Sugeruje również reformę systemu finansowania instytutów badawczo-rozwojowych tak, by wzmocnić dziedzinę badań stosowanych i powiązania z potrzebami polskiego przemysłu oraz średnich i małych przedsiębiorstw.

„Rozwój i konkurencyjność poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji, innowacje i absorpcję technologii mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez kraje członkowskie UE celów określonych w strategii Europa 2020. Rząd Polski jest na dobrej drodze do realizacji tych celów. Mamy nadzieję, że przedstawione w naszym raporcie opcje i rekomendacje będą dla Rządu wartościowe w toku tego pełnego wyzwań procesu,” powiedział Thomas Laursen, World Bank Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie.

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : +48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
ECAPL/2011/03/21/

Api
Api

Welcome