ARTYKUŁ SPECJALNY

Jakość informacji finansowych – doświadczenia z Polski

25 kwietnia 2016

Image

Wiele krajów w Europie stoi przed wyzwaniem wspierania wzrostu gospodarczego przy równoczesnym wdrażaniu reform mających na celu zapewnienie stabilności finansowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jeśli chcą się rozwijać, muszą mieć dostęp do finansowania. Jednak zanim inwestorzy czy kredytodawcy zdecydują się zaangażować, potrzebują wiarygodnych i aktualnych informacji finansowych. Informacje finansowe wysokiej jakości zwiększają zaufanie i przejrzystość, co z kolei sprzyja zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

Wiele firm na całym świecie, poprzez stosowanie wspólnych standardów finansowych, komunikuje się tym samym językiem. W ostatnich latach Polska dołączyła do grupy krajów, które pomyślnie dokonały harmonizacji swojego prawa w zakresie informacji finansowej z porządkiem prawnym w Unii Europejskiej (UE) wiążącym jej państwa członkowskie. Przyjęcie akceptowanych w skali globalnej standardów finansowych oznacza, że polskie firmy mają obecnie lepszy dostęp do finansowania. Jest to szczególnie ważne, gdyż pozwala firmom osiągać swój potencjał rozwojowy oraz ułatwiać powstawanie nowych startupów.

Dzięki udoskonalonej, nowoczesnej sprawozdawczości finansowej, Polsce łatwiej jest też przyciągać nowe inwestycje zagraniczne i pozyskiwać długoterminowy kapitał potrzebny do tworzenia miejsc pracy, unikając równocześnie nakładania na MŚP zbędnych obciążeń. Według ostatniego badania Banku Światowego Doing Business przeprowadzonego w 189 krajach, Polska poprawiła swoje miejsce w rankingu z 55. pozycji w roku 2013 na 25. w 2016 r. Taki skok pokazuje dlaczego Polska stała się jednym z liderów w Europie w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Duża w tym zasługa również polskich danych finansowych, które ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Wspólne standardy finansowe oznaczają również, że inwestorzy i kredytodawcy są lepiej chronieni, ponieważ mogą być pewni, że prezentowane przez spółkę informacje dotyczące jej sytuacji finansowej, wyników i przepływów pieniężnych są wiarygodne i przejrzyste.

Dzięki pomocy technicznej oraz szkoleniom dla grupy kluczowych partnerów w Polsce, Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (Centre for Financial Reporting Reform, CFRR) odegrało istotną rolę w budowaniu kompetencji w Polsce w zakresie legislacji finansowej, co w konsekwencji przyczyniło się do lepszej sprawozdawczości finansowej.

Wspomniana pomoc techniczna realizowana jest w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (Financial Reporting Technical Assistance Program, FRTAP), obejmującego różnorodne działania, związane między innymi z audytem, zapewnieniem jakości, oraz kształceniem w dziedzinie rachunkowości. Do chwili obecnej, około 10 tys. księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających sprawozdania podatkowe, wykładowców uczelni wyższych oraz kontrolerów podatkowych uczestniczyło w różnych działaniach szkoleniowych w całej Polsce.

Polska może pomagać i doradzać krajom, które wkraczają na tą samą ścieżkę reform finansowych, zwłaszcza tym, które aspirują do członkostwa w UE. W dniach 17-18 marca CFRR zorganizowało w Warszawie warsztaty dla księgowych i biegłych rewidentów z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego UE - Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Przedstawiciele wymienionych krajów między innymi rozważali opcje wdrożenia najlepszych i najbardziej odpowiednich systemów sprawozdawczości finansowej dla MŚP. Doświadczenia Polski w tym obszarze stanowiły dla nich bezcenne źródło informacji.

Api
Api

Welcome