Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

publication 19 czerwca 2020

Polska: Zwrot z publicznych inwestycji

Image

W przeciągu ostatnich 30 lat Polska osiągnęła niebywały wzrost PKB, stając się wysoko rozwiniętą gospodarką w drugim najkrótszym czasie spośród krajów, dla których prowadzono takie pomiary. Jednak w obliczu starzenia się społeczeństwa ulepszenia w dziedzinie produktywności będą kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju, co może być wspierane przez instrumenty finansowane ze środków publicznych. Opracowania Banku Światowego dostarczają informacji na temat tego gdzie i jak inwestować, aby otrzymać największy zwrot.

W ramach projektu wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej Bank Światowy opracował i przeprowadził pilotaż metodologii pomiaru i poprawy innowacji oraz instrumentów wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. We współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz krajowymi i regionalnymi władzami pozyskano dane pomocne decydentom w ukierunkowaniu wsparcia publicznego, tak aby osiągnąć zamierzone cele rozwojowe.

Image
Zwrot z publicznych inwestycji wsparcia MŚP i innowacji w Polsce

Raport podsumowujący DO POBRANIA

Jakie czynnik zwiększają skuteczność publicznych instrumentów wsparcia dla firm? Streszczenie raportu Banku Światowego dostarcza informacji o tym w jaki sposób inwestować publiczne środki, aby uzyskać najwyższy zwrot z inwestycji.

Innowacje, transformacja ekonomiczna i bardziej konkurencyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs) są głównymi priorytetami strategii „Inteligentniejszej Europy”. Mimo że powyższe cele stanowią w dużej części element przeszłego, obecnego, jak i najprawdopodobniej przyszłego budżetu UE, to wpływ programów wsparcia publicznego na gospodarkę wydaje się skromny lub nie do końca zrozumiany.

Projekt pomógł w opracowaniu nowych danych dotyczących efektywności interwencji oraz dostarczył zestaw rekomendacji dla projektowania i wdrażania interwencji w krajach członkowskich w nadchodzącym okresie programowania UE 2021-2027.

Polskę wybrano jako kraj do pilotażu polegającego na zaprojektowaniu i przetestowaniu metodologii ze względu na fakt, że jest największym odbiorcą funduszy unijnych, w tym środków na wsparcie innowacji i przedsiębiorczości oraz posiada zaawansowane i skuteczne podejście do projektowania i wdrażania instrumentów, które może stanowić wzór do naśladowania dla innych krajów.

Wdrożone ramy analityczne obejmują: (i) ocenę potrzeb i mapowanie portfela instrumentów, (ii) analizę funkcjonalną oraz (iii) analizę efektywności/zwrotu z inwestycji. Całościowy obraz tych różnych elementów składowych systemu daje władzom publicznym kompleksowy ogląd na to, gdzie i jak można ulepszyć mechanizmy wspierania innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Image
Public Expenditure Reviews in Science, Technology, and Innovation

Metodologia PER DO POBRANIA

Raport Banku Światowego pozwala zrozumieć różne czynniki wpływające na wpływ osiągany przez interwencje publiczne. Połączone wnioski z trzech filarów metodologii prezentują decydentom kompleksowy obraz tego, gdzie i jak można ulepszyć mechanizmy wsparcia konkurencyjności oraz innowacyjności firm.

 

www.worldbank.org/poland/return-on-investment