Skip to Main Navigation
publication 19 czerwca 2020

Polska: Zwrot z inwestycji publicznych w przedsiębiorczość i innowacyjność

Image

W ciągu ostatnich 30 lat, dzięki dynamicznemu wzrostowi PKB, Polska stała się wysoko rozwiniętą gospodarką w drugim najkrótszym czasie spośród krajów, dla których prowadzono takie pomiary. Jednak w obliczu starzenia się społeczeństwa wzrost produktywności będzie kluczowy dla utrzymania tempa rozwoju. Instrumenty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość finansowane ze środków publicznych mogą odegrać istotną rolę w utrzymaniu tempa wzrostu produktywności. Opracowania Banku Światowego dostarczają informacji na temat tego, gdzie i jak inwestować, aby otrzymać największy zwrot z inwestycji publicznych w innowacyjność i przedsiębiorczość.

W ramach projektu wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej Bank Światowy opracował i przeprowadził pilotaż metodologii pomiaru i poprawy instrumentów wsparcia innowacji oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Rozwoju i Głównym Urzędem Statystycznym oraz krajowymi i regionalnymi władzami uzyskano wyniki analiz pomocne decydentom w ukierunkowaniu wsparcia publicznego tak, aby osiągnąć zamierzone cele rozwojowe.

Image
Zwrot z publicznych inwestycji wsparcia MŚP i innowacji w Polsce

Raport podsumowujący DO POBRANIA

Jakie czynniki zwiększają skuteczność publicznych instrumentów wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości? Streszczenie raportu Banku Światowego dostarcza informacji o tym, w jaki sposób inwestować publiczne środki, aby uzyskać najwyższy zwrot z inwestycji.

Innowacje, transformacja ekonomiczna i bardziej konkurencyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są głównymi priorytetami strategii „Inteligentniejszej Europy”. Mimo że wydatki na powyższe cele stanowią dużą część budżetów UE w latach 2007-2027, to wpływ programów wsparcia publicznego na gospodarkę wydaje się skromny lub nie do końca zrozumiany.

Omawiany projekt pomógł w opracowaniu nowych analiz dotyczących efektywności interwencji oraz dostarczył zestaw rekomendacji dla projektowania i wdrażania programów w krajach członkowskich w nadchodzącym okresie programowania UE 2021-2027.

Polska została wybrana do pilotażu mającego na celu zaprojektowanie i przetestowanie metodologii z dwóch powodów. Po pierwsze, Polska jest największym odbiorcą funduszy unijnych, w tym środków na wsparcie innowacji i przedsiębiorczości. Po drugie, instytucje zarządzające i implementujące mają zaawansowane i skuteczne podejście do projektowania i wdrażania instrumentów, które może stanowić wzór do naśladowania dla innych krajów.

Wdrożone ramy analityczne w projekcie obejmują: (i) ocenę potrzeb i mapowanie portfela instrumentów, (ii) analizę funkcjonalną oraz (iii) analizę efektywności/zwrotu z inwestycji. Całościowy obraz elementów składowych systemu daje władzom publicznym kompleksowy ogląd na to, gdzie i jak można ulepszyć mechanizmy wspierania innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Powiązane publikacje 

Image
Public Expenditure Reviews in Science, Technology, and Innovation

Metodologia PER DO POBRANIA

W raporcie Banku Światowego przedstawiona jest metodologia analizy funkcjonalności, efektywności i wpływu na gospodarkę instrumentów wspierających naukę, technologie i innowacyjność.

 

www.worldbank.org/poland/return-on-investment