PUBLIKACJA

W kierunku innowacyjnej Polski: proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstwImage

Od transformacji w 1989 roku, wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosła w Polsce ponad dwukrotnie, wyprzedzając pod tym względem wszystkie inne kraje byłego bloku socjalistycznego. Jednak dochód mieszkańca Polski jest na poziomie około dwóch trzecich średniego dochodu mieszkańca strefy euro i polska gospodarka wciąż potrzebuje innowacji by zmniejszyć tę różnicę w poziomie dochodów.

We współpracy z Ministerstwem Rozwoju Bank Światowy zaprojektował i przetestował nowe podejście nazwane Procesem Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), by pomóc Polsce przejść od odgórnego, biurokratycznego systemu decydowania o priorytetach polityki innowacyjnej do oddolnego systemu wspierania innowacji. Do systemu, który angażuje sektor prywatny, sektor naukowy i administrację publiczną (jako część strategii innowacji i badań, tzw. inteligentnej specjalizacji - RIS3).

Cały raport PDF

Zaproponowany PPO składa się z: pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami, Smart Labów - grup fokusowych z biznesem i sektorem nauki, crowdsourcingu, oraz map innowacji. 

Projekt pomógł zdobyć nowe informacje o potrzebach, potencjale i ambicjach sektora przedsiębiorstw, zidentyfikować firmy o dużym potencjale wzrostu - "czempionów", oraz unowocześnić publiczny system wsparcia w celu dostarczania lepszej jakości usług. Projekt miał również na celu pomoc Polsce w lepszym wykorzystaniu 10 miliardów euro na innowacje do 2020 roku, w większości z funduszy europejskich. 

Czytaj dalej

How to engage business in selecting policy priorities in Poland?

Welcome