Skip to Main Navigation
Видео2015.3.04

Малчдыг байгаль-цаг уурын нөхцөлд малаа хорогдуулахаас хамгаалах нь

https://cdnapisec.kaltura.com/p/619672/sp/61967200/embedIframeJs/uiconf_id/24449191/partner_id/619672?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1425455399&entry_id=1_67nkdncc&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork
Өвлийн цаг агаар хэт хүйтэрч мал хорогдож, малчин өрхүүд амьжиргаагаа алдах нь бий. Үүнийг монголчууд зуд гэдэг. Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банктай хамтран малчдыг байгаль, цаг уураас шалтгаалсан хохирлоос хамгаалах арга замыг эрэлхийлсэн.