Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Малчдыг байгаль-цаг уурын нөхцөлд малаа хорогдуулахаас хамгаалах нь

2015.3.04

Өвлийн цаг агаар хэт хүйтэрч мал хорогдож, малчин өрхүүд амьжиргаагаа алдах нь бий. Үүнийг монголчууд зуд гэдэг. Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банктай хамтран малчдыг байгаль, цаг уураас шалтгаалсан хохирлоос хамгаалах арга замыг эрэлхийлсэн.