Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Мал даатгуулах шинэ загвар Монголд

2015.3.04

Энэ зорилгоор тухайн малчин өрхийн хохирлыг биш харин орон нутаг болон малын төрлөөс хамаарсан даатгалын тогтолцоог бий болгох шинэ загварыг танилцуулсан.