""

Монгол улсын цоохор ирвэсийг аврах нь

2014.1.10

Монгол улс нь сүүлийн 20 жил цоохор ирвэсийг хамгаалахын төлөө ажилласаар ирсэн. Сайн туршлагуудыг хуримтлуулсан бөгөөд тэднийгээ урт хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай.