Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

""

Монгол улсын цоохор ирвэсийг аврах нь

2014.1.10

Монгол улс нь сүүлийн 20 жил цоохор ирвэсийг хамгаалахын төлөө ажилласаар ирсэн. Сайн туршлагуудыг хуримтлуулсан бөгөөд тэднийгээ урт хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай.