""

Монгол улс: 100000 малчин өрхүүдэд зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн

2012.9.20

Дэлхийн банк ба Нидерланд улсын засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжсэн төслийн хүрээнд малчдад уламжлалт ахуйд нь тохирсон зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн.
Welcome