""

Монгол улс: 100000 малчин өрхүүдэд зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн

2012.9.20

Дэлхийн банк ба Нидерланд улсын засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжсэн төслийн хүрээнд малчдад уламжлалт ахуйд нь тохирсон зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн.